دۇيسەنبى, 17 مامىر 2021

2012 اقپان

21 اقپان, 2012 ساعات 05:01

داۋرەن قۋات. ممم، الاياقتار تاعى دا تايراڭداي باستادى...

اباي-اقپارات 1909

21 اقپان, 2012 ساعات 04:00

بەيبىت قويشىباەۆ. زۇلماتقا لاعىنەت

اباي-اقپارات 2276

21 اقپان, 2012 ساعات 03:52

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: دوساي كەنجەتايۇلى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2191

21 اقپان, 2012 ساعات 03:37

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1898

20 اقپان, 2012 ساعات 12:04

ءومىرجان ابدىحالىقۇلى. لاتۆيا: ورىس تىلىنە ورىن جوق!

اباي-اقپارات 1946

20 اقپان, 2012 ساعات 09:48

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 17. 02. 2012

اباي-اقپارات 1869