سەيسەنبى, 9 تامىز 2022

2012 اقپان

21 اقپان, 2012 ساعات 05:01

داۋرەن قۋات. ممم، الاياقتار تاعى دا تايراڭداي باستادى...

اباي-اقپارات 2370

21 اقپان, 2012 ساعات 04:00

بەيبىت قويشىباەۆ. زۇلماتقا لاعىنەت

اباي-اقپارات 2890

21 اقپان, 2012 ساعات 03:52

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: دوساي كەنجەتايۇلى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3146

21 اقپان, 2012 ساعات 03:37

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2540

20 اقپان, 2012 ساعات 12:04

ءومىرجان ابدىحالىقۇلى. لاتۆيا: ورىس تىلىنە ورىن جوق!

اباي-اقپارات 2439

20 اقپان, 2012 ساعات 09:48

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 17. 02. 2012

اباي-اقپارات 2372