جۇما, 19 شىلدە 2024

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 07:26

«اتاجۇرت» اۆتورلىق سۋرەت كورمەسى

اباي-اقپارات 3264

4 قازان, 2012 ساعات 06:29

قارتتارىمىز - قازىنا

اباي-اقپارات 3521

3 قازان, 2012 ساعات 16:41

بىرلىك – ونىمدىلىككە باستار جول

اباي-اقپارات 3005

3 قازان, 2012 ساعات 15:51

ەلباسى وقو ستۋدەنتتەرىنە ءدارىس وقىدى

اباي-اقپارات 2782

3 قازان, 2012 ساعات 09:10

اقبەرەن ەلگەزەك. قازاق جاستارى تاعى دا سىرت قالا ما؟

اباي-اقپارات 2833

3 قازان, 2012 ساعات 08:21

ساعات ءجۇسىپ. قازاق بولىپ تۋعانىما وكىنەمىن...

اباي-اقپارات 3348