بەيسەنبى, 6 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 07:26

«اتاجۇرت» اۆتورلىق سۋرەت كورمەسى

اباي-اقپارات 1591

4 قازان, 2012 ساعات 06:29

قارتتارىمىز - قازىنا

اباي-اقپارات 1581

3 قازان, 2012 ساعات 16:41

بىرلىك – ونىمدىلىككە باستار جول

اباي-اقپارات 1400

3 قازان, 2012 ساعات 15:51

ەلباسى وقو ستۋدەنتتەرىنە ءدارىس وقىدى

اباي-اقپارات 1460

3 قازان, 2012 ساعات 09:10

اقبەرەن ەلگەزەك. قازاق جاستارى تاعى دا سىرت قالا ما؟

اباي-اقپارات 1484

3 قازان, 2012 ساعات 08:21

ساعات ءجۇسىپ. قازاق بولىپ تۋعانىما وكىنەمىن...

اباي-اقپارات 1777