جەكسەنبى, 15 جەلتوقسان 2019

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 09:15

تالعات ماماشەۆ: الاشتىڭ التىن قورى — شەتەلدە

اباي-اقپارات 1601

4 قازان, 2012 ساعات 09:10

«ۇلت تimes» گازەتىنىڭ سايتى

اباي-اقپارات 2208

4 قازان, 2012 ساعات 08:41

امانگەلدى ايتالى. قازاق دەسە، قانى قىزاتىن قازىبەك

اباي-اقپارات 1265

4 قازان, 2012 ساعات 08:24

تۇياعىنان ايىرىلعان جارالى جۇرتتى جۇباتقاي...

اباي-اقپارات 1405

4 قازان, 2012 ساعات 08:13

زايلاعي كەنجەاليەۆ حاق جانە حۇق

اباي-اقپارات 1442

4 قازان, 2012 ساعات 08:03

ماقسات اسىلبەكۇلى. تۇرعىت ءوزال جانە تۇركى دۇنيەسى

اباي-اقپارات 1356

4 قازان, 2012 ساعات 07:43

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1169