دۇيسەنبى, 6 جەلتوقسان 2021

2013 اقپان

8 اقپان, 2013 ساعات 06:09

امانگەلدى كەڭشىلىكۇلى. مۇقاعاليدىڭ قايىڭى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2897

8 اقپان, 2013 ساعات 05:53

ديدار امانتاي. ماحامبەت فيلوسوفياسى

اباي-اقپارات 2882

7 اقپان, 2013 ساعات 07:28

قوعام قانداي – شەكاراڭ سونداي!

اباي-اقپارات 2222

7 اقپان, 2013 ساعات 07:14

بولات ءمۇرسالىم. الاشوردا. اتقان تاڭ (باسى)

اباي-اقپارات 6729

7 اقپان, 2013 ساعات 05:57

اشىق حات: كوش توقتاپ تۇر. قايداسىڭ، قازاقستان؟

اباي-اقپارات 1778