دۇيسەنبى, 6 جەلتوقسان 2021

2013 اقپان

7 اقپان, 2013 ساعات 05:05

امانگەلدى كەڭشىلىكۇلى. ءومىردىڭ بيىك اسپانى (باسى)

اباي-اقپارات 2579

7 اقپان, 2013 ساعات 04:55

اققالي احمەت. سەن ونى ۇمىتپاۋعا ءتيىسسىڭ!

اباي-اقپارات 2571

6 اقپان, 2013 ساعات 11:26

«اقمارجان» دەپ ءان سالعانمەن، كۇرىشتى ۇمىتتىق

اباي-اقپارات 2845

6 اقپان, 2013 ساعات 11:21

ۇلتتىق قۇرامانىڭ قۇنى قانشا؟

اباي-اقپارات 1781

6 اقپان, 2013 ساعات 11:16

مەگاپوليستىڭ مەگا-قاتەرلەرىن قاپەرگە نەگە المايمىز؟

اباي-اقپارات 2222

6 اقپان, 2013 ساعات 11:13

اراق ىشۋدەن ازيانىڭ «چەمپيونى» ەكەنبىز

اباي-اقپارات 1831