سەنبى, 8 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

2013 اقپان

26 اقپان, 2013 ساعات 06:42

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2000

25 اقپان, 2013 ساعات 11:30

ينتەرەنت-كونفەرەنتسيا: دۇيسەن قاسەيىنوۆ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1870

25 اقپان, 2013 ساعات 10:05

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 18.02.2013

اباي-اقپارات 1569

25 اقپان, 2013 ساعات 09:54

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 12.02.2013

اباي-اقپارات 1752

25 اقپان, 2013 ساعات 08:31

البەر كاميۋ. نەمىس دوسىما حات (ەكىنشى حات)

اباي-اقپارات 2076