جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

2013 ناۋرىز

31 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:17

اينا

اباي-اقپارات 2704

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:22

تىلگە تۇساۋ تۇسكەندە

اباي-اقپارات 3654

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:15

قوقىسقا كومىلگەن قازاق دالاسى

اباي-اقپارات 3469

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:14

مۇنداي سپەكتاكلگە قاتىسقىم كەلمەيدى»

اباي-اقپارات 2703

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:08

«لاتىن الiپبيiنە مەملەكەتتiك تiل عانا كوشەدi»

اباي-اقپارات 3587