سەيسەنبى, 25 اقپان 2020

2013 شىلدە

24 شىلدە, 2013 ساعات 06:47

نازگۇل ساپيانوۆا. ول – ساكەن سەيفۋلليننىڭ شاكىرتى

اباي-اقپارات 1807

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:22

ايدوس سارىم. ەكسپو جانە ەيفەل مۇناراسى

اباي-اقپارات 2570

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:14

ازيمباي گالي. Cنوۆا وب اگەنتاح ۆليانيا

اباي-اقپارات 2147

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:12

«قازاقستان داۋىسى» تەلەدۋمانى

اباي-اقپارات 1836

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:09

قامبار اتاباەۆ: «ۇلتتىق يدەولوگيا جانە ۇلت تاريحى»

اباي-اقپارات 2251

22 شىلدە, 2013 ساعات 09:50

مينيستر مىرزا، وتىنىشىمىزگە قۇلاق اسساڭىز!

اباي-اقپارات 1653