سەيسەنبى, 31 ناۋرىز 2020

2013 شىلدە

19 شىلدە, 2013 ساعات 12:08

قىتاي قازاق بيدايىنا كوز تىگىپ وتىر

اباي-اقپارات 1515

19 شىلدە, 2013 ساعات 11:09

احمەتبەك نۇرسيلا. «ەكەۋىنە دە اباي اتام كىنالى»

اباي-اقپارات 4021

19 شىلدە, 2013 ساعات 11:01

«بولاشاقتان» كەلگەن اننا استاناعا قارىز بولدى

اباي-اقپارات 1429

19 شىلدە, 2013 ساعات 10:11

قازالى قىرىق كۇن. قانىشەرلەرگە قانداي جازا؟

اباي-اقپارات 1771

19 شىلدە, 2013 ساعات 09:31

جولتاي جۇمات. ارۋ- اقىندارعا باس يۋ

اباي-اقپارات 2153

19 شىلدە, 2013 ساعات 09:19

ارداق نۇرعازىۇلى. دالدىك ءھام تۇنىقتىق

اباي-اقپارات 2000