سەيسەنبى, 11 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269

2013 شىلدە

19 شىلدە, 2013 ساعات 09:02

«انتيگەپتيلدىڭ» ارەكەتى: ميتينگ

اباي-اقپارات 1809

19 شىلدە, 2013 ساعات 08:44

تالعات كەڭەسباەۆ. گاۋھار

اباي-اقپارات 3924

18 شىلدە, 2013 ساعات 11:26

«سىباعا» باعدارلاماسى 915 جوبانى قارجىلاندىردى

اباي-اقپارات 1945

18 شىلدە, 2013 ساعات 08:50

«Fresh Market» - دەلدالسىز ساۋدا ورتالىعى

اباي-اقپارات 1946

17 شىلدە, 2013 ساعات 18:41

حابارلاندىرۋ

اباي-اقپارات 1869

17 شىلدە, 2013 ساعات 18:14

ليرا قونىس. مۋراكامي فەنومەنى

اباي-اقپارات 2635