سەنبى, 28 قاڭتار 2023

2013 شىلدە

26 شىلدە, 2013 ساعات 21:02

ارداق نۇرعازىۇلى. «سەن ماعان جات ەمەسسىڭ»

اباي-اقپارات 2988

26 شىلدە, 2013 ساعات 21:01

ساكەن سىبانباي. «باستىق شاقىرىپ جاتىر»

اباي-اقپارات 3692

26 شىلدە, 2013 ساعات 21:00

نۇرلان قابداي. ارىزداسۋ

اباي-اقپارات 3372

25 شىلدە, 2013 ساعات 11:25

اۋليەلi ءوڭىر - ماڭعىستاۋ

اباي-اقپارات 7831

25 شىلدە, 2013 ساعات 10:50

شىعىس قازاقستاندا 252 اۋىل اكىمى سايلانادى

اباي-اقپارات 3008

25 شىلدە, 2013 ساعات 10:48

تۇنگى جارمەڭكە كوپشىلىكتىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ وتىر

اباي-اقپارات 2992