دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020

2013 شىلدە

17 شىلدە, 2013 ساعات 08:27

1 ميلليارد تەڭگەنىڭ ءونىمى ساتىلىمنان الىندى

اباي-اقپارات 1979

15 شىلدە, 2013 ساعات 11:43

باس تاقىرىپ. مۇراعات قورى

اباي-اقپارات 1724

15 شىلدە, 2013 ساعات 11:09

الماس تەمىرباي. قۇلادى پروتون توبەمنەن...

اباي-اقپارات 1817

15 شىلدە, 2013 ساعات 10:46

ەرسىنبەك قويباعارۇلى. مىلقاۋدىڭ دوسى

اباي-اقپارات 2452

12 شىلدە, 2013 ساعات 11:41

قايىرىمدىلىق: 220 بالا سۇندەتتەلدى

اباي-اقپارات 1757