سەنبى, 18 قاڭتار 2020

2013 شىلدە

17 شىلدە, 2013 ساعات 08:27

1 ميلليارد تەڭگەنىڭ ءونىمى ساتىلىمنان الىندى

اباي-اقپارات 1896

15 شىلدە, 2013 ساعات 11:43

باس تاقىرىپ. مۇراعات قورى

اباي-اقپارات 1652

15 شىلدە, 2013 ساعات 11:09

الماس تەمىرباي. قۇلادى پروتون توبەمنەن...

اباي-اقپارات 1730

15 شىلدە, 2013 ساعات 10:46

ەرسىنبەك قويباعارۇلى. مىلقاۋدىڭ دوسى

اباي-اقپارات 2307

12 شىلدە, 2013 ساعات 11:41

قايىرىمدىلىق: 220 بالا سۇندەتتەلدى

اباي-اقپارات 1676