بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2013 قىركۇيەك

9 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:59

شي جين پيڭ كەلىپ قايتتى...

اباي-اقپارات 1479

9 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:46

«تۋركۋازكونستراكشننىڭ» تەرىس تىرلىگىنە تىيىم بولا ما؟

اباي-اقپارات 1579

9 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:04

ساكەن سىبانباي. «م-اگەنتتەگى» ماحاببات

اباي-اقپارات 2035

9 قىركۇيەك, 2013 ساعات 04:53

قازاق ەسترادا ارتيستەرى وداعى: ۇندەۋ

اباي-اقپارات 2254

9 قىركۇيەك, 2013 ساعات 04:45

سەرىك بوقان. اراب كوكتەمىنىڭ اقىرى بار ما؟

اباي-اقپارات 1928

9 قىركۇيەك, 2013 ساعات 04:16

قارجىلىق ورتالىقتاندىرۋ

اباي-اقپارات 1301

9 قىركۇيەك, 2013 ساعات 04:13

تولەن ابدىكۇلى. تۇعىر مەن عۇمىر (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1980