سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

2013 قىركۇيەك

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:20

شەتەلدەردە تۇراتىن وتانداستارعا ارنالعان بايقاۋ

اباي-اقپارات 1477

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:16

باسەكەگە قابىلەتتى 50 ەلدىڭ ءبىرى – قازاقستان

اباي-اقپارات 7605

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 06:02

مۇرات سىدىق: «تاعى دا ورال قالاسىنىڭ تاريحى تۋرالى»

اباي-اقپارات 3036

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:25

جازۋشىلار وداعىنىڭ باسشىسىن سايلاۋ – جازۋشىلاردىڭ ءوز iسi

اباي-اقپارات 1977

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 04:51

تولەن ابدىكۇلى. تۇعىر مەن عۇمىر (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2521