جەكسەنبى, 29 ناۋرىز 2020

2013 قىركۇيەك

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:20

شەتەلدەردە تۇراتىن وتانداستارعا ارنالعان بايقاۋ

اباي-اقپارات 1419

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:16

باسەكەگە قابىلەتتى 50 ەلدىڭ ءبىرى – قازاقستان

اباي-اقپارات 6464

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 06:02

مۇرات سىدىق: «تاعى دا ورال قالاسىنىڭ تاريحى تۋرالى»

اباي-اقپارات 2800

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:25

جازۋشىلار وداعىنىڭ باسشىسىن سايلاۋ – جازۋشىلاردىڭ ءوز iسi

اباي-اقپارات 1896

5 قىركۇيەك, 2013 ساعات 04:51

تولەن ابدىكۇلى. تۇعىر مەن عۇمىر (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2316