دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020

2013 قىركۇيەك

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

سىرىم دات. قايرات نۇرتاس جانە «مامبەتتەر»

اباي-اقپارات 1786

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:34

قوياندىنىڭ مەكتەبى...

اباي-اقپارات 1713

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:28

شىعىستاعى ءبىلىم كۇنى

اباي-اقپارات 1554

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:21

مۇحتار شەرىم. كرەسلونىڭ كيەسى...

اباي-اقپارات 1565

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:11

نۇرلان ماۋكەنۇلى. تiرiنiڭ قامىن تiرi جەر، تiرiلەر بiرiن بiرi جەر

اباي-اقپارات 2500

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:24

گەرويحان قىستاۋباەۆ. تارت قولىڭدى، قازاقتان!

اباي-اقپارات 1912