سەيسەنبى, 21 قاڭتار 2020

2013 قىركۇيەك

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

سىرىم دات. قايرات نۇرتاس جانە «مامبەتتەر»

اباي-اقپارات 1723

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:34

قوياندىنىڭ مەكتەبى...

اباي-اقپارات 1645

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:28

شىعىستاعى ءبىلىم كۇنى

اباي-اقپارات 1501

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:21

مۇحتار شەرىم. كرەسلونىڭ كيەسى...

اباي-اقپارات 1521

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:11

نۇرلان ماۋكەنۇلى. تiرiنiڭ قامىن تiرi جەر، تiرiلەر بiرiن بiرi جەر

اباي-اقپارات 2392