سەيسەنبى, 1 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 132348. جازىلعاندار — 116863. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 قىركۇيەك

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

سىرىم دات. قايرات نۇرتاس جانە «مامبەتتەر»

اباي-اقپارات 2027

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:34

قوياندىنىڭ مەكتەبى...

اباي-اقپارات 2028

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:28

شىعىستاعى ءبىلىم كۇنى

اباي-اقپارات 1836

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:21

مۇحتار شەرىم. كرەسلونىڭ كيەسى...

اباي-اقپارات 1829

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:11

نۇرلان ماۋكەنۇلى. تiرiنiڭ قامىن تiرi جەر، تiرiلەر بiرiن بiرi جەر

اباي-اقپارات 2975

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:24

گەرويحان قىستاۋباەۆ. تارت قولىڭدى، قازاقتان!

اباي-اقپارات 2230