سەنبى, 25 قاڭتار 2020

2013 قىركۇيەك

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:24

گەرويحان قىستاۋباەۆ. تارت قولىڭدى، قازاقتان!

اباي-اقپارات 1845

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:54

اسكەرحان اقتاي. «قايداسىڭ، قاسقا قۇلىنىم!»

اباي-اقپارات 1914

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:17

قايىرباي زاكىرۇلى. گۋميلەۆ بولعان ءبىر كۇن

اباي-اقپارات 1605

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:07

اباي قۇنانبايۇلى: «مۇنىڭ ءبارى - ماسقارالىق، اقىماقتىق»

اباي-اقپارات 5741

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:39

جانسايا سىدىقباي. ناعىز پۋبليتسيست

اباي-اقپارات 1669