جەكسەنبى, 24 قاڭتار 2021

2014 شىلدە

3 شىلدە, 2014 ساعات 10:48

قازاقستاننىڭ مادەنيەت كۇندەرى اقش-تا ءوتىپ جاتىر

قازاقستاننىڭ وتاندىق ونەر مايتالماندارىنىڭ كونتسەرتى ۆاشينگتونداعى كەننەدي ورتالىعىندا جالعاسىن تابادى.

اباي-اقپارات 6131

3 شىلدە, 2014 ساعات 10:41

ەلباسى نازارباەۆ ورتالىعىنىڭ جاڭا عيماراتىندا بولدى

كىتاپحانا قورى 20 مىڭ ەڭبەكتى قامتيدى.

اباي-اقپارات 4670

3 شىلدە, 2014 ساعات 10:24

"ماڭگىلىك ەل" ءمۇشايراسى مارەگە جەتتى

اباي-اقپارات 5419

3 شىلدە, 2014 ساعات 10:14

جاڭا اكىم - قۋانىش قاشقىمباەۆ

اباي-اقپارات 4791

3 شىلدە, 2014 ساعات 10:05

"انتيگەپتيل" بەلسەندىلەرى پۋتينگە حات جولدادى

اباي-اقپارات 2927

3 شىلدە, 2014 ساعات 09:58

تۇركى اكادەمياسى ۇلى تۇركى اقىنىن ۇلىقتادى

اباي-اقپارات 3237

3 شىلدە, 2014 ساعات 09:54

ءبىر جىل، 700 ملرد. تەڭگە، 120 جوبا

اباي-اقپارات 2541

2 شىلدە, 2014 ساعات 15:52

"بەشبارماق" تۋرالى رىمباەۆا ءبۇي دەيدى

"...جۇرت تانيتىن ايەل، انا بولۋ كەرەك دەگەن سوڭ قاتىسقان ەدىم".

اباي-اقپارات 7651