سەيسەنبى, 16 شىلدە 2024

2016 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:30

GOOGLE كومپانياسىندا قىزمەت ەتەتىن قازاق جاستارى

اتى الەمگە ءماشھۇر Google كومپانياسىندا قىزمەت ەتەتىن ءبىر توپ قازاق جاستارىمەن Tengrinews.kz ءتىلشىسى سۇحبات قۇرىپتى. Google كورپوراتسياسىنىڭ ءتۇرلى قۇرىلىمدارىندا قىزمەت ەتەتىن ولار كومپانيانىڭ ءوز جۇمىسشىلارىنا بارىنشا جاقسى جاعداي جاسايتىنىن ايتادى.

اباي-اقپارات 6649

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:53

قۇپيا تسەح قۇرىققا ءىلىندى

اباي-اقپارات 4005

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:39

قارىن مەن رۋح

(سالتانات مينايحاننىڭ «200 تەڭگە» اڭگىمەسى جايىندا)

اباي-اقپارات 5149

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:04

ز.جانداربەك. قازاق سالت-ءداستۇرى شاريعاتقا ساي ما؟

زاڭنىڭ شىعۋىندا ەكى نەگىز بار: ءبىرىنشىسى – ءتاڭىردىڭ بۇيرىعى; ەكىنشىسى – سول ءتاڭىر بۇيرىعى اياسىندا پايدا بولعان زاڭ (شاريعات) – كيەلى ءداستۇر.

اباي-اقپارات 8808

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 20:24

رەسەي ءۇش جىلدىق داعدارىسقا دايىندالۋدا

اباي-اقپارات 5120

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 20:20

ەلدەن ەرەك "اقىلدى"

قوعامنىڭ جاي-كۇيى جاستارىنان كورىنەدى.

اباي-اقپارات 6073

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 17:13

زەلەنسكي: پۋتين مىرزا، و دۇنيەدە ورىس تىلدىلەرگە قىسىم جاسالمايدى ەكەن...

رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى تەرريتوريالدىق جانجال كۇن ساناپ جاڭا دەڭگەيدە ۋشىعىپ جاتقانى جاسىرىن ەمەس.

اباي-اقپارات 5393

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 15:52

ۆەرتۋالدى الەممەن بايلانىس (ۆيدەو)

ۆەرتۋالدى الەممەن بايلانىس (ۆيدەو)

اباي-اقپارات 5306