سەنبى, 2 ناۋرىز 2024

2017 قاڭتار

25 قاڭتار, 2017 ساعات 10:42

كورىسۋ كۇنى كەرەك پە؟

اي مەن ۇركەردiڭ قيىلىسىپ ءوتۋiن كوشپەلi ەج­ەلدەن بەرى قازاق جۇرتى «توعىس» دەپ اتاعان.

اباي-اقپارات 9387

25 قاڭتار, 2017 ساعات 10:37

تۇرسىن جۇرتباي. «قورعانسىزدىڭ كۇنI» (جالعاسى)

كوپتەگەن مiنەزدەمەلەردiڭ iشiندەگi ادiلەتتi پiكiرگە جاقىنى وسى. ونىڭ وزiندە، ب. كوروستەلەۆ جولداستىڭ كەڭەس جۇمىسىندا قاشاننان بەرi iستەگەنiن بiلمەيمiز، بiراق تا جاڭا وكiمەت ورناسىمەن اتقارۋ كومتەتiنەن قول ۇزبەگەن مۇحتارعا «تاجiريبەسi از» دەۋi قيسىنسىز.

اباي-اقپارات 4057

25 قاڭتار, 2017 ساعات 10:27

قازاق كينوسىنىڭ قايتا ورلەۋى

«قازاقفيلم» كينوستۋدياسىندا قازىر دە قاربالاس جۇمىس قىزىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 3820

25 قاڭتار, 2017 ساعات 10:07

جانۇزاق اكىم. ماڭگىلىك ەلدىڭ دەرتى - رۋشىلدىق

اباي-اقپارات 6566

24 قاڭتار, 2017 ساعات 19:18

استانا. تاراپتار قارار قابىلدادى

الايدا، ءبىزدىڭ وپپونەنتتەرىمىز تالاپتارىمىزدى ەسكەرمەسە، استانا كەلىسسوزدەرى وڭ ناتيجە بەرمەيدى. بۇنداي جاعدايدا، ءبىز سوعىسامىز.

اباي-اقپارات 4123

24 قاڭتار, 2017 ساعات 16:25

استانادا قىسقى ۋنيۆەرسيادا-2017 الاۋىنىڭ ەستافەتاسى وتەدى

استانادا قىسقى ۋنيۆەرسيادا-2017 الاۋىنىڭ ەستافەتاسى وتەدى

اباي-اقپارات 3427

24 قاڭتار, 2017 ساعات 14:12

عۇلامالار كەڭەسىندە عۇلامالار بار ما؟

اباي-اقپارات 8449

24 قاڭتار, 2017 ساعات 14:10

جاپوندار قۇراندى جاتقا وقىپ جارىستى!

اباي-اقپارات 3461