جۇما, 19 شىلدە 2024

2017 قاڭتار

4 قاڭتار, 2017 ساعات 15:38

قۇلدىق سانانىڭ قۇلپىن اشقان تۇلعا

وتان تاريحىن جازۋدا ورىستارعا تاۋەلدى بولىپ، سوعان سەنىپ كەلگەن قۇلدىق سانا كونتسەپتسياسىن بۇزدى

اباي-اقپارات 6766

4 قاڭتار, 2017 ساعات 09:37

قىرعىز پرەزيدەنتتەرىنىڭ جاسى - 61 جاس

بۇل كەزدەيسوقتىق پا، الدە قىرعىز ەلىن باسقارعان ادامداردىڭ ماڭدايىنا جازىلعان جازۋ ما ەكەن...

اباي-اقپارات 5856

3 قاڭتار, 2017 ساعات 16:42

2017 جىل. ءبىلىم سالاسى ءۇش تىلگە كوشەدى

اباي-اقپارات 7099

2 قاڭتار, 2017 ساعات 16:23

يماني تاربيەنىڭ ماڭىزى

بۇگىنگى قازاق حالقى ءۇشىن سىن ساعاتى تەڭدەسى جوق دارەجەدە ەرەكشە سوعىپ تۇر.

اباي-اقپارات 8561

2 قاڭتار, 2017 ساعات 15:56

اتەشتەر مەن تاۋىقتار

«تاۋىقتىڭ ميىنداي مي جوق» دەگەن بەكەر ءسوز ەكەن. شىن مانىندە تاۋىقتار مەن اتەشتەردىڭ تۇيسىگى وزدەرىنە قاجەتتى دەڭگەيدە جۇمىس ىستەيدى.

اباي-اقپارات 24269

2 قاڭتار, 2017 ساعات 15:29

اقپارات ءمينيسترى كوڭىل ايتتى

اباي-اقپارات 3671

2 قاڭتار, 2017 ساعات 15:24

شۋمەرلەر (مايالار) قازاقتىڭ رۋلىق شەجىرەسىندە

اتام قازاقتىڭ ءسوز جاساۋ قاعيداسى بويىنشا شۋمەر – شۋ جانە مەر دەگەن بىرىككەن سوزدەن تۇرادى.

اباي-اقپارات 12282