سەيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2021

2017 قاڭتار

17 قاڭتار, 2017 ساعات 10:23

ۋكراينا رەسەيگە قارسى گااگا سوتىنا ارىزداندى

اباي-اقپارات 2280

16 قاڭتار, 2017 ساعات 17:13

25 جىلداعى ءدىني احۋال

اباي-اقپارات 3031

16 قاڭتار, 2017 ساعات 17:04

قۇرانداعى ادەپ

اباي-اقپارات 2914

16 قاڭتار, 2017 ساعات 16:24

"كاراۆان" ساۋەگەيى قازاق اقشاسى رۋبل بولاتىنىن بولجادى

ءجا، سۇحبات بەرسە بەرگەن شىعار. تەك نازار اۋدارا كەتەتىن ءبىر ماسەلە - كورىپكەل حانىم كەلەشەكتە قازاقستاننىڭ اقشاسى – رۋبل بولاتىنىن بولجاپتى-مىس.

اباي-اقپارات 3597

16 قاڭتار, 2017 ساعات 16:20

تىركەۋ. ادام ءولىمى جانە دەپۋتاتتار

ال، قازاقستان كونستيتۋتسياسىنىڭ ءبىرىنشى بابىندا: «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءوزiن دەموكراتيالىق، زايىرلى، قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتiك مەملەكەت رەتiندە ورنىقتىرادى، ونىڭ ەڭ قىمبات قازىناسى - ادام جانە ادامنىڭ ءومiرi, قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى» دەپ جازىلعان.

اباي-اقپارات 3322

16 قاڭتار, 2017 ساعات 15:57

حقكو-داعى ادام ولىمىنە دەپۋتاتتار كىنالى ەمەس ەكەن

ە، ادام قايتىس بولىپتى، ءدال وسىنداي سالداردان ول ءوز ۇيىندە دە، باسقا جەردە دە كوز جۇمۋى مۇمكىن ەدى.

اباي-اقپارات 2884

16 قاڭتار, 2017 ساعات 15:27

شىن سوزگە توقتادىق-اۋ، دەيمىن

ءبىز قازاقستانداعى قازاقتار ايتا الماعان، جازا الماعان كەيبىر جايتتاردى ايتتىق.

اباي-اقپارات 4967

16 قاڭتار, 2017 ساعات 15:18

ۇلىقبەك ەسداۋلەت. كەمەشىمەن قوشتاسۋ...

ءبىز ونى جوعالتقانىمىزدى جانە قانداي قايتالانباس تۇلعادان ايرىلعانىمىزدى ءالى تولىق سەزىنە الماي جاتىرمىز-اۋ!..

اباي-اقپارات 2695