سارسەنبى, 2 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133118. جازىلعاندار — 117362. قايتىس بولعاندار — 1990

2017 شىلدە

31 شىلدە, 2017 ساعات 19:30

قاسيەتتى الاكول، قادىرىڭە جەتتىك پە؟

اباي-اقپارات 5835

31 شىلدە, 2017 ساعات 12:46

تۇلەكتەردىڭ تۋعان جەرگە سىيى

اباي-اقپارات 3583

31 شىلدە, 2017 ساعات 12:29

ار-ۇياتتان سىيلىق باسىم تۇسكەن زامان

مىرزان كەنجەباي 9664

31 شىلدە, 2017 ساعات 11:08

الاكولدە بلوگەرلەر باس قوستى

Abai.kz 3619

31 شىلدە, 2017 ساعات 10:36

جۇلدىزى بيىك جۇماعاڭ ەدى...

داۋرەن قۋات 4382

31 شىلدە, 2017 ساعات 10:06

...قىزىل-قارا قانعا بويالعان اق كۇزەندەرىم-اي!

ايدانا شوتبايقىزى 4658