دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020

2018 اقپان

5 اقپان, 2018 ساعات 11:25

مىنا جولدى كورىپ تۇرسىڭ با؟

جانەل دۇيسەنبايقىزى 3227

5 اقپان, 2018 ساعات 11:11

جۇرتقا قولدى ءبىر-اق سىلتەتپەي...

ەركەعالي بولاتۇلى 2800

5 اقپان, 2018 ساعات 10:51

تۇلپاردان تۇعىر وزعان زامان بولدى

مىرزان كەنجەباي 3438

5 اقپان, 2018 ساعات 10:17

قىتايدىڭ ءدىني ساياساتى

باعدات بەيسەنوۆ 8015

5 اقپان, 2018 ساعات 10:14

كارىن توككەن "كارى قۇدا"

داۋلەتبەك بايتۇرسىنۇلى 2873