بەيسەنبى, 1 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

2018 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:11

ازاماتتارىمىز اراشا سۇرايدى. ۇكىمەت ۇندەمەي وتىرا بەرە مە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8246

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:39

ايەلدەردىڭ زەينەتاقى جاسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوتەرىلەدى

ءابدىراشيت باكىرۇلى 4673

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:33

«گەورگي لەنتاسىن» تۇيسىكسىز قازاق قانا تاعادى

مىرزان كەنجەباي 4098