سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

2019 اقپان

22 اقپان, 2019 ساعات 13:42

ەلەكتروننايا تورگوۆليا

Abai.kz 996

22 اقپان, 2019 ساعات 12:19

باپكەرىن اۋىستىرعان قازاقستان قۇراماسى مولدوۆانى جەڭدى

قۋانىش قاپپاس 2132

22 اقپان, 2019 ساعات 12:17

وتپەن ويناۋعا بولمايدى، اۋكە!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 7115