جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6606. قايتىس بولعاندار — 52
جاڭالىقتار 2915 0 پىكىر 30 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:36

138-يا پاراللەل كازاحستانسكوە وبششەستۆو رازدەليلوس نا دۆە چاستي - رۋسسكويازىچنۋيۋ ي كازاحسكويازىچنۋيۋ

"پيسمو 138-مي", سودەرجاۆشەە ترەبوۆانيە ليشيت رۋسسكي يازىك ستاتۋسا وفيتسيالنوگو، ۆىزۆالو شيروچايشي رەزونانس. ۆوپروس زاترونۋل ي رۋسسكويازىچنۋيۋ، ي كازاحسكويازىچنۋيۋ چاستي وبششەستۆا، كوتورىە، ۆيديمو، زابىلي، چتو ياۆليايۋتسيا ەدينىم تسەلىم... كوررەسپوندەنت ناشەي گازەتى پروۆەل پاراللەلنۋيۋ ونلاين-بەسەدۋ س يزۆەستنىم جۋرناليستوم دجانيبەكوم سۋلەەۆىم، سدەلاۆشيم سەبە يميا نا "كازاحسكوي" تەمە ەششە ۆ 1990-ح گوداح، نەزاۆيسيمىم پوليتولوگوم ايگۋل وماروۆوي ي كازاحسكيم پوەتوم ي پروزايكوم اۋەزحانوم كوداروم.

يستوريا ي يستەريا

- دجانيبەك، ۆ ليحيە 90-ە ۆى زارەكومەندوۆالي سەبيا كاك يارىي كازاحسكي ناتسيوناليست، ي لۋچشايا چاست ۆاشيح پۋبليكاتسي بىلا كاك راز نا ەتۋ تەمۋ. كاك ۆى دۋماەتە، چتو ەتو دالو كازاحسكومۋ يازىكۋ، كازاحسكويازىچنوي پرەسسە ي ليچنو ۆام؟ نە زريا لي ۆى توگدا لومالي كوپيا؟

"پيسمو 138-مي", سودەرجاۆشەە ترەبوۆانيە ليشيت رۋسسكي يازىك ستاتۋسا وفيتسيالنوگو، ۆىزۆالو شيروچايشي رەزونانس. ۆوپروس زاترونۋل ي رۋسسكويازىچنۋيۋ، ي كازاحسكويازىچنۋيۋ چاستي وبششەستۆا، كوتورىە، ۆيديمو، زابىلي، چتو ياۆليايۋتسيا ەدينىم تسەلىم... كوررەسپوندەنت ناشەي گازەتى پروۆەل پاراللەلنۋيۋ ونلاين-بەسەدۋ س يزۆەستنىم جۋرناليستوم دجانيبەكوم سۋلەەۆىم، سدەلاۆشيم سەبە يميا نا "كازاحسكوي" تەمە ەششە ۆ 1990-ح گوداح، نەزاۆيسيمىم پوليتولوگوم ايگۋل وماروۆوي ي كازاحسكيم پوەتوم ي پروزايكوم اۋەزحانوم كوداروم.

يستوريا ي يستەريا

- دجانيبەك، ۆ ليحيە 90-ە ۆى زارەكومەندوۆالي سەبيا كاك يارىي كازاحسكي ناتسيوناليست، ي لۋچشايا چاست ۆاشيح پۋبليكاتسي بىلا كاك راز نا ەتۋ تەمۋ. كاك ۆى دۋماەتە، چتو ەتو دالو كازاحسكومۋ يازىكۋ، كازاحسكويازىچنوي پرەسسە ي ليچنو ۆام؟ نە زريا لي ۆى توگدا لومالي كوپيا؟

د.س.: موي "يارىي" ناتسيوناليزم پيتالسيا رومانتيكوي ناچالا ەپوحي سۋۆەرەننوگو كازاحستانا. ۆمەستە س پوكوينىم الدانوم ايمبەتوۆىم مى گروميلي ۆسە ي ۆسيا ۆوكرۋگ - ۆسەح، كتو چتو-تو تام پوسمەل سكازات پروتيۆ كازاحوۆ ي يح سۋۆەرەننوگو گوسۋدارستۆا... ون بىل بولشە تاكوگو وبورونيتەلنوگو سۆويستۆا.  پونياتنو، چتو تاكوگو رودا ستاتي نا رۋسسكوم يازىكە يمەلي بولشي رەزونانس، ۆ توم چيسلە ي ۆ كازاحسكويازىچنوم ميرە، نەجەلي پودوبنىە پۋبليكاتسي نەپوسرەدستۆەننو نا كازاحسكوم يازىكە. نابليۋدالسيا تاكوي پارادوكس: ايمبەتوۆسكايا "كازاحسكايا پراۆدا" بىلا نامنوگو برۋتالنەە، چەم كازاحسكويازىچنايا پرەسسا، ۆ پلانە رەزكوستي ي وپرەدەلەننوي سمەلوستي. وتليچيە ەششە زاكليۋچالوس ۆ توم، چتو ۆ رۋسسكويازىچنوي "كازاحسكوي پراۆدە" ي رەجە ۆ درۋگيح يزدانياح پودگوتوۆلەننىە منوي (زاچاستۋيۋ پود پسەۆدونيمامي) ماتەريالى بىلي، چتو نازىۆاەتسيا، پو تەكۋششەمۋ مومەنتۋ، نا زلوبۋ دنيا، توگدا كاك ۆ كازاحسكوي پرەسسە بولشە ۆنيمانيا ۋدەليالوس يستوري كولونياليزما ي پروچيم "ۆەكوۆىم وبيدام". ۆ دەۆيانوستىح "كاراۆان" پراكتيكوۆال تاك نازىۆاەمۋيۋ "دوسكۋ پوچەتا". تسەلايا سترانيتسا بىلا وتۆەدەنا وترىۆكام يز كازاحسكوي پرەسسى، پەرەۆەدەننىم نا رۋسسكي يازىك. پونياتنو، چتو ۆىبيراليس نايبولەە سماچنىە كۋسكي. تاك ۆوت، تام جە پۋبليكوۆاليس ي وترىۆكي يز مويح ستاتەي. وني شلي كاك چيستو "كازاحسكيە". پو ۆسەي ۆيديموستي، توگدا ي سفورميروۆالاس مويا سلاۆا كاك "ياروگو ناتسيوناليستا"...

كرومە توگو، يا س ەنتۋزيازموم، نا كاكوي تولكو بىل سپوسوبەن، پوددەرجيۆال يدەي مودەرنيزاتسي كازاحسكوگو يازىكا، كوتورىە يمەل توگدا احاس تاجۋتوۆ. ون وكازالسيا ۋنيكالنىم ۆ رۋسلە پوستاۆلەننوي زاداچي چەلوۆەكوم، وديناكوۆو وتليچنو زنايۋششيم انگليسكي، فرانتسۋز­سكي ي، رازۋمەەتسيا، كازاح­سكي يازىكي. ۋ نەگو بىلا تسەلنايا، سيستەمنايا پروگرامما نا ەتوت سچەت. پو سيۋ پورۋ سچيتايۋ، چتو يمەننو ونا، كاك نيكاكايا درۋگايا، يمەلا پراۆو نا رەاليزاتسيۋ. زناەش، س ەە سينوپسيسوم يا دوحوديل داجە دو تاكيح ليۋدەي، كاك سانجار دجاندوسوۆ (بۋكۆالنو ناكانۋنە ەگو سوۆەرشەننو نەلەپوي ي نەپونياتنوي گيبەلي), پوتوم دو تۋلەگەنا جۋكەەۆا (ا توت توگدا بىل نەمالەنكيم چەلوۆەكوم ۆ سيستەمە ۆلاستي)... سام احاس، پورابوتاۆ كوروتكوە ۆرەميا ۆ پراۆيتەلستۆە، ۆىشەل نا تۆورچەسكۋيۋ رابوتۋ، سوزدال يزداتەلستۆو "سوزدiك-سلوۆار" ي سۋمەل سدەلات نەسكولكو دەسياتكوۆ كاچەستۆەننىح سلوۆارەي ۆ رۋسلە يدەي وپيسانيا كازاح­سكوگو يازىكا نا درۋگيح يازىكاح، ۆكليۋچايا تۋرەتسكي. نو وپرەدەلەننىە وبستوياتەلستۆا نە پوزۆوليلي رەاليزوۆات ۆسيۋ پروگراممۋ ۆ كومپلەكسە. كاك ۆ تسەلوم ەتو نە وچەن-تو ۋداەتسيا پوكا سدەلات ي سامومۋ گوسۋدارستۆۋ... ۆپولنە ۆەروياتنو، تولكو پو توي پروستوي پريچينە، چتو ەتيم دەلوم زانيماليس ي دو سيح پور زانيمايۋتسيا سترۋكتۋرى ي ليۋدي، سرەدي كوتورىح نەت تاكيح كريەيتوروۆ-لينگۆيستوۆ، كاك احاس حايروۆيچ. ا سەيچاس، پو پروشەستۆي لەت، يا داجە نە زنايۋ، بولەن لي ەتوي يدەەي سام احاس. نو منوگيە ەگو ۆىۆودى وكازاليس فاتالنو توچنىمي. ا سۋديا پو تومۋ، چتو ون پوسلە دەۆيانوستىح تەسنو زانيالسيا جۋرناليستيكوي، موجنو سدەلات ۆىۆود، چتو ەگو پوتەنتسيال ۆ ۆوپروسە ۋپوريادوچەنيا گوسيازىكا ي ەگو كونتسەپتۋالنوگو رازۆيتيا وكازالسيا ۆ كونتسە كونتسوۆ نە وچەن-تو ۆوسترەبوۆاننىم... ي ەتو پەچالنو. دليا رازۆيتيا گوسيازىكا، يمەەتسيا ۆ ۆيدۋ...

- ا كاك وبستويالو دەلو س كازاحسكويازىچنوي پرەسسوي توگو ۆرەمەني؟

د.س.: ەتو، چتو نازىۆاەتسيا، "وتدەلنايا پەستنيا". رومانتيكا توگو پەريودا ۆ كازاحسكوي پرەسسە ۆىليلاس ۆ كراتكي ميگ ۆسەپوبەجدايۋششەگو وپتيميزما: مول، ۆسە تەپەر ناشە، ۆسە تەپەر راستسۆەتەت. يمەەتسيا ۆ ۆيدۋ ۆسە كازاحسكوە. كازاحسكي يازىك؟ دا ۆى چتو - ەتو ۆەليكي يازىك، ي نام بولشە نيكاكوي درۋگوي نە نۋجەن! ترەزۆىە گولوسا و توم، چتو نادو پودتيانۋت يازىك ۆ سۆيازي س ۆىزوۆامي ۆرەمەني، گلوباليزاتسيەي، تەكۋششيم ۆەكوم ينفورماتسي، - پروستو نە پرينيماليس ۆو ۆنيمانيە. بiزدiن اكادەميكتەر مىكتى گوي! (ناشي اكادەميكي لۋچشيە ۆ ميرە!). تەرمينكوم بار ما؟ (تەرمينكوم ەست؟). ۆوت پۋست ي رابوتاەت، ا مى پوگوۆوريم و توم، چتو سۋليت كازاحام سۋۆەرەنيتەت، كوتورىي مى جدالي ستولكو پوكولەني... ۆ وبششەم، كاك پيسال مەيرحان اكداۋلەتوۆ، كازاحي بروسالي مالاحاي ۆ نەبو ي تاششيليس وت توگو، چتو كازاحستان تەپەر سۋۆەرەننىي. پروستوي نارود، كوتورومۋ رازدالي سكوت يز بىلوگو سوۆحوزنوگو ستادا، پود لوزۋنگي و بۋدۋششەم سۋۆەرەننوم راە وتداۆال بارانا زا ودنۋ بۋتىل پالەنوي ۆودكي، رازليتوي ۆ پولشە يلي ۆ كيتاە. ا ۆەد نادو بىلو سترويت، پو سۋتي، نوۆوە گوسۋدارستۆو، ەسلي ۋگودنو، نوۆوە ينفورماتسيوننوە پروسترانستۆو. كازاحسكايا جە پرەسسا ۆ تسەلوم س ەتوي توچكي زرەنيا دەمونستريروۆالا كراينە نيزكي ۋروۆەن، ا سام ناستروي وستاۆالسيا سوۆكوۆىم دو نەپريليچيا. مول، گوسۋدارستۆو تەپەر ناشە، پۋست ونو پو ۆىسشەمۋ رازريادۋ تەپەر ناس وبەسپەچيۆاەت (يمەەتسيا ۆ ۆيدۋ - ۆسيۋ ەتۋ پرەج­نيۋيۋ ەتنوكۋلتۋرنۋيۋ نادسترويكۋ). ودناكو ۆرەمەنا نا دۆورە ناچاليس جەستكيە، رىنوچنىە. ي پوحمەلە وكازالوس مراچنىم.

ي ۆدرۋگ ۆىياسنيلوس، چتو كازاحسكايا پرەسسا سلابا، ۆ رىنوچنوم سمىسلە مالواكتۋالنا ي نايۆنا. ۆ رۋسسكويازىچنوي پرەسسە پوياۆيليس مونسترى تيپا "كاراۆانا", زا كوتورىح ۆپرياگالوس پوسولستۆو سشا. سرەدنيە زارپلاتى رۋسسكويازىچنىح جۋرناليستوۆ بىلي نا پوريادوك ۆىشە، چەم ۋ يح كوللەگ، پيشۋششيح نا كازاحسكوم يازىكە، كوتورىي بىل وبياۆلەن گوسۋدارستۆەننىم. ەتو ستالو بولشيم پسيحولوگيچەسكيم ۋداروم دليا ميرا كازاحسكويازىچنوي پرەسسى. ا تاك نازىۆاەمىي گوسزاكاز، پو موەمۋ منەنيۋ، بىل پريدۋمان يمەننو ي پرەجدە ۆسەگو دليا سپاسەنيا كازاح­سكيح سمي، ا وني دو وپرەدەلەننوگو مومەنتا بىلي سپلوش ي ريادوم بيۋدجەتنىمي. ي سەگودنيا منوگيە، داجە كازالوس بى، چاستنىە، كازاحسكويازىچنىە گازەتى پولۋچايۋت چاست سرەدستۆ چەرەز گوسزاكاز. رۋسسكويازىچنىە سمي پريشلوس توجە ۆكليۋچيت ۆ ەتوت رەەستر، ودناكو دو سيح پور بيزنەس پرەدپوچيتاەت داۆات رەكلامۋ ۆسە-تاكي رۋسسكويازىچنىم سمي (حوتيا بيزنەس ۋ ناس، ەسلي سۋديت پو پەرۆىم ليتسام، سپلوش كازاحسكي). سامىم كرۋتىم پروەكتوم ستال وپپوزيتسيوننىي "DAT", پوتومۋ چتو تام ناچالاس اتاكا نا ۆلاست پرەدەرجاششۋيۋ، نا ساموگو گلاۆۋ گوسۋدارستۆا. دليا كازاحسكويازىچنوگو وبششەستۆەننوگو منەنيا ەتو بىلو نەسلىحاننىم دەلوم. شليۋز بىل وتكرىت ي وپروبوۆان. يمپۋلس، زاپۋششەننىي كاجەگەلدينسكوي گازەتوي، وكازالسيا پروستو وگلۋشيتەلنىم. موجنو سكازات، توگدا ي ناچالوس حوت كاكوە-تو دۆيجەنيە. پاراللەلنو التىنبەك سارسەنباەۆ ناچال ناكاچيۆات سۆوي "جاس الاش" (كاك يا تەپەر پونيمايۋ، دليا بۋدۋششيح پوليتيچەسكيح بيتۆ ۆ سۆويح ينتەرەساح), كوتورىي پري نۋرتورە جۋسيپە وبرەل دوۆولنو كرەپكۋيۋ كوماندۋ مولودىح جۋرناليستوۆ - پوتوم وني سامي ستالي گلاۆرەدامي ي چينوۆنيكامي... پريمەرنو پوسلە ەتوگو ستالا رازۆيۆاتسيا بۋلۆارنايا تەماتيكا نا كازاحسكوم. ينىمي سلوۆامي، كوممەرتسياليزاتسيا ناكونەتس-تو پورازيلا دوسەلە دەۆستۆەننىە كۋششي كازاحسكوي پرەسسى، ا موجنو سكازات - ي كازاح­سكوي دۋشي. زدەس ليدەرامي ستالي يۋجنو-كازاحستانسكيە گازەتى "ايگاك", ەگو پرويزۆودنىە "ماحاببات", "كىزىك گازەت" ي ت.د.

ۆ وبششەم، ستراشنىم وبرازوم پوپەر "سپيد-ينفو" نا كازاحسكي مانەر. ۆوت توگدا يا رەالنو پونيال، چتو كازاحسكي يازىك وچەن بوگات... ۆ حۋدوجەستۆەننوم پلانە. كستاتي، يمەننو توگدا، ۆ كونتسە دەۆيانوستىح ي ۆ ناچالە نوۆوگو ۆەكا (پەريود پەرەەزدا ستوليتسى ۆ استانۋ) سرەدي جريتس پروداجنوي ليۋبۆي پروستو ماسسوۆو ستالي پوياۆلياتسيا كازاشكي. يرونيا سۋدبى: بۋكۆالنو زا دۆا-تري گودا دو ەتوگو بۋما - چتو  ۆ سوتسيالنوي جيزني، چتو ۆ تەماتيكە كازاحسكوي پرەسسى - كازاحسكي زيالى-كاۋىم (سليۆكي كازاحسكوي تۆورچە­سكوي ي ناۋچنوي ينتەلليگەنتسي) ۆىستۋپيل س وتكرىتىم پيسموم پروتيۆ... بەسستىدنوگو "كاراۆانا". ەتي ليۋدي ۋتۆەرجدالي، چتو ۆسيا رۋسسكويازىچنايا پەچات - چۋت لي نە گيمن بەسستىدستۆۋ، كوتورىي نەلزيا تەرپەت نا درەۆنەي ي سۆياششەننوي زەملە كازاحوۆ (يلي چتو-تو ۆ ەتوم دۋحە). تۋدا جە، دا-دا، بىل ۆكليۋچەن ي ۆەچنىي ۆوپروس تياجەلوگو پولوجەنيا كازاحسكوگو يازىكا! ي يمەننو ۆ توت پەريود "كازاحسكي ناتسيوناليزم" ستال بولەە پەريوديچنىم نا سترانيتساح كازاحسكوي پرەسسى، سكاجەم، ۆ ليتسە پوەتا-جۋرناليستا امانحانا اليما (س نيم سۋديلسيا تو لي ەۆرەيسكي ناتسيونالنو-كۋلتۋرنىي تسەنتر، تو لي ارميانسكي) ي ت.د. تاك چتو وسوبىح لوماني كوپي ي نە بىلو. ۆسە ەتو ناچالوس پوتوم...

 

نەۆەجەستۆو -

نە دوۆود

- تەپەر ۋ مەنيا ۆوپروس ك ۆام، اۋەزحان. ۆاشە ينتەرۆيۋ ناشەي گازەتە ي ۆاشا پوزيتسيا وتنوسيتەلنو ناتسيوناليزما ۆ كازاحستانە بىلي راسكريتيكوۆانى ۆ كوممەنتارياح نا ريادە كازاحسكو- ي رۋسسكويازىچنىح سايتوۆ. كاك ۆى سچيتاەتە، ۆ چەم كورەن نەتەرپيموستي ك ۆاشەي پوزيتسي؟ پريحوديلوس لي ۆام ي رانشە ستالكيۆاتسيا س پودوبنىم، ي ۆووبششە، كاكوۆى ۆاشي ۆزايمووتنوشەنيا س ناتسيونال-پاتريوتامي؟

ا.ك.: كورەن نەتەرپيموستي ك موەي پوزيتسي ۆ توم، چتو يا پوزۆوليايۋ سەبە سوبستۆەننوە منەنيە، ا ۋ ناس نىنچە ەتو نە پرينياتو. پريچەم، زامەتتە، يا نە پرەدلاگايۋ نيچەگو كراينەگو، كاتاستروفيچەسكوگو. ناپروتيۆ، پريزىۆايۋ ك ەلەمەنتارنوي وستوروجنوستي، وسموتريتەلنوستي. ا ەتي ليۋدي كاك راز راسكاچيۆايۋت لودكۋ، دليا نيح پوچەمۋ-تو ۆسە سومكنۋلوس نا يازىكوۆوي پوليتيكە. ي ەسلي بى بىلي حوت كاكيە-تو پريچينى دليا بولشوي ترەۆوگي پو ستاتۋسۋ كازاحسكوگو يازىكا! ۆەد نيكتو نە وسپاريۆاەت ەتوت ستاتۋس، ۆسە سوگلاسنى س تەم، چتو كازاحسكي يازىك ۋ ناس گوسۋدارستۆەننىي ي چتو يزۋچات، زنات ەگو جەلاتەلنو ۆسەم! ۆون پولوۆينا رۋسسكوگو ناسەلەنيا ۋ ناس ۋجە گوۆوريت پو-كازاحسكي، ۆ ناشيح شكولاح ەتو ۋجە ەلەمەنتارنوە پراۆيلو، نەمەتس گەرولد بەلگەر تاك گوۆوريت نا كازاحسكوم، چتو ينىم كازاحام تاكوي ۋروۆەن ۆلادەنيا يازىكوم ي نە سنيلسيا. تاك ۆ چەم جە دەلو؟ ناۆەرنوە، ۆ توم، چتو ك 20-لەتيۋ نەزاۆيسيموستي كازاحستانا وپرەدەلەننىە سيلى حوتيات سدەلات سەبە پوداروك - پريدات ەدينوليچنىي ستاتۋس گوسۋدارستۆەننوگو كازاحسكومۋ يازىكۋ، بەز ۆسياكيح وفيتسيالنىح ي ت.پ. نو ۆەد داجە پروروك مويسەي 40 لەت ۆوديل ەۆرەەۆ پو پۋستىنە، چتوبى وني وتۆىكلي وت رابستۆا ي پريۆىكلي ك سۆوبودە. 40 لەت! ا مى سچيتاەم، چتو زا 20 لەت دوستيگلي ۆسەگو! يا سوگلاسەن، چتو دوستيجەنيا ەست، ي وچەن سەرەزنىە. ي سامايا سەرەزنايا يز نيح - ناپراۆلەننوست پوليتيكي پرەزيدەنتا نازارباەۆا نا ينتەگراتسيۋ - نا رەگيونالنوم ي ميروۆوم ۋروۆنە. سوۆسەم نەداۆنو مى ۆستۋپيلي ۆ تاموجەننىي سويۋز روسسي، كازاحستانا ي بەلورۋسسي. ەتو جە رەزۋلتات دولگوي، ۋپورنوي، تسەلەناپراۆلەننوي پوليتيكي! ي رازۆە سۆوەۆرەمەننو سەيچاس، يمەننو سەيچاس ليشات رۋسسكي يازىك ستاتۋسا وفيتسيالنوگو؟ پو-موەمۋ، نەوسموتريتەلنو. مى جە جيۆەم ۆ رەالنوم ميرە، ا نە نا وستروۆە ناشيح ناتسيوناليستوۆ!

مەجدۋ پروچيم، يا توجە ناچينال كاك ناتسيوناليست. نو توگدا ەتو بىلي پوسلەدنيە گودى زاگنيۆايۋششەي برەجنەۆسكوي ەپوحي. سۋۆەرەنيتەتوم توگدا ي نە پاحلو! ۆ كونتسە 1985 گودا يا وپۋبليكوۆال ۆ جۋرنالە "پروستور" ستيحوتۆورنىي تسيكل "كازاح ۆچەرا ي سەگودنيا", كاك بى پرەدسكازىۆايۋششي سوۆسەم بليزكيە دەكابرسكيە سوبىتيا. ك پريمەرۋ، تام بىلي تاكيە ستروكي:

كاجدايا ناتسيا كوپيت

نەبىۆالوە چتو-تو.

نام پورا ۋج يزليتسيا،

گدە تى، كازاحسكي دا ۆينچي؟

ا زاتەم، ۆ دەكابرە 1986 گودا، ەتي سوبىتيا ي ناستۋپيلي! يا ۆمەستە س باحىتجانوم كاناپيانوۆىم پوپال ۆ دوكلاد گلاۆنوگو يدەولوگا، راسكريتيكوۆاۆشەگو "ناتسيوناليستيچەسكيە پروياۆلەنيا" ۆ جۋرنالە "پروستور". مويا كنيگا، كوتورايا دولجنا بىلا ۆىيتي ۆ توم گودۋ، ۆىشلا تولكو ۆ 1991-م، ي تو ۆ سوستاۆە كوللەكتيۆنوگو سبورنيكا. نا ۆولنە پوسلەدەكابر­سكيح سوبىتي يا ۋچاستۆوۆال ۆ دۆيجەنياح "جەلتوكسان", "ازات", زنايۋ ليدەروۆ ەتيح دۆيجەني، وبششالسيا ي سپوريل س نيمي. نا ساموم دەلە يا پريدەرجيۆالسيا ليبەرالنىح ۆزگليادوۆ، ي ەتو زدەس نيكوگدا نيكومۋ نە نراۆيلوس. ۆ كازاحسكوي پرەسسە مەنيا زاچاستۋيۋ شەلموۆالي، پرەپودنوسيلي ۆ كاچەستۆە دەرزكوگو چەلوۆەكا، پوسياگايۋششەگو نا سۆياتوە. نو دليا مەنيا نەۆەجەستۆو نە دوۆود.

- داۆايتە ۆەرنەمسيا وپيات ك توي ەپوحە. دجانيبەك، ناسكولكو يزمەنيلاس كونيۋنكتۋرا رىنكا ينفورماتسيوننوگو ناتسيوناليزما؟ چتو پومەنيالوس؟ كاك ۆسە ۆىگلياديت سەگودنيا ۆ سراۆنەني س تەمي رومانتيچەسكيمي دنيامي؟

د.س.: پەچاتنىي كازاح­سكي ناتسيوناليزم، راۆنو كاك ي فاكتيچەسكي، نيكوگدا نە بىل تسەلنىم. ەسلي گوۆوريت تولكو و جۋرناليستسكوي كورپوراتسي، و ەە رۋسسكويازىچنوي چاستي، تو ...ەسلي نە سچيتات چەلوۆەكا-گازەتۋ الدانا ايمبەتوۆا، يا بىل ۆ ناچالە ي سەرەدينە دەۆيانوستىح، پوجالۋي، ەدينستۆەننىم. پوتوم بىل وگرومنىي وترەزوك ۆرەمەني، كوگدا ۆ ەتوم پولە دەيستۆوۆال ودين پروفەسسور ايمبەتوۆ. مەنيا تام ۋجە نە بىلو. دەلو ۆ توم، چتو س يۋريەم ميزينوۆىم ي ايگۋل وماروۆوي مى ۆ 1999 زاتەيالي ينتەرنەت-گازەتۋ "ناۆيگاتور". تام يا پو سۆويم رەداكتسيوننىم وبيازاننوستيام زانيالسيا وبزوروم كازاحسكوي پرەسسى. تاك ۆوت، ۋ مەنيا ۆولوسى ۆستالي دىبوم، كوگدا يا پونيال، كاكوۆ ۋروۆەن ناشەي پرەسسى نا گوسۋدارستۆەننوم يازىكە.  ەتو ستالو وتوبراجاتسيا ۆ مويح وبزوراح، ۆ مويح ستاتياح. ي نەزامەتنو دليا سەبيا يا ۆدرۋگ ستال نە ناتسيوناليستوم، ا ...ۆراگوم كازاحوۆ. مانكۋرتوم ي پروچيم. وسوبەننو ياركو ەتو ۆىسۆەتيلوس، كوگدا "ناۆيگاتور" ۆوشەل ۆ حولدينگ "31 كانال", ي مى ستالي رابوتات ۆ ەجەنەدەلنيكە "مەگاپوليس". الدان ايمبەتوۆ ۆووبششە پرەدلوجيل سجەچ ناس كاك ناتسپرەداتەلەي، وكوپاۆشيحسيا ۆ انتيكازاحسكوي گازەتە "مەگاپوليس". نە تو چتوبى مى سوۆسەم ۋج رازرۋگاليس سو ستاريكوم، نو يا داجە پارۋ راز ۆرەزال پو رودنوي "كازاحسكوي پراۆدە" سو سترانيتس "مەگاپوليسا". بەز ۆسياكوگو ۋۆاجەنيا. يا سچيتايۋ، چتو "كازاحسكايا پراۆدا" ۆىرابوتالا سۆوي رەسۋرس ەششە ۆ دەۆيانوستىح، ا دالشە شلي پەرەپەۆى بىلوگو... پريچەم ساموە ينتەرەسنوە سوستويالو ۆ توم، چتو ۆ ناشيح پريۆاتنىح بەسەداح ستاريك نەود­نوكراتنو حلەستال كازاحسكۋيۋ جۋرناليستيكۋ سامىمي پوحابنىمي سلوۆامي ي داۆال تاكيە حاراكتەريستيكي، كوتورىمي يا سام نيكوگدا بى نە وسمەليلسيا وپەريروۆات ۆ سۆويح ستاتياح. پري ەتوم مەنيا ون جۋريل: مول، نە ۆىنوسي سور يز يزبى (رۋسسكي يازىك ۋ ستاريكا بىل تسۆەتيست ي موگۋچ!). كستاتي، درۋگوي پريكول سوستويال ۆ توم، چتو پەتر سۆويك، كوتورىي بىل رۋكوۆوديتەلەم اناليتيچەسكوگو تسەنترا "مەگاپوليسا" ي مويم نەپوسرەدستۆەننىم ناچالنيكوم، پودۆەرگالسيا وبسترۋكتسي سو ستورونى... رۋسسكو-سلاۆيانسكيح ورگانيزاتسي.

ۆ سەگودنياشنەي جە رۋسسكويازىچنوي پرەسسە توجە وچەن مالو ليۋدەي، كوتورىح موجنو وتنەستي ك ناتسيوناليستام - س ناتياجكوي داستان ەلدەسوۆ، سەريك مالەەۆ... ەرمەك نارىمباي - دو توگو مومەنتا، كاك وكازالسيا ۆ رياداح وپپوزيتسي، وپلاچيۆاەموي مۋحتاروم ابليازوۆىم. سامىي ياركي ي سامىي تولكوۆىي، كونەچنو جە، ايدوس سارىم، نو ون بيلينگۆ. ون سامىي ياركي ي سرەدي كازاحسكويازىچنىح پۋبليتسيستوۆ - ا تام چااداەۆىح نەت، ۆسە پوگولوۆنو پوچۆەننيكي (چيتاي "ناتسيوناليستى"), ەست وسوبىە ەكزەمپليارى، "ماماي"... ۆ ليحيە دەۆيانوستىە تاكيح سمەلچاكوۆ (يا بەزو ۆسياكوي يروني گوۆوريۋ) ي دنەم س وگنەم نە سىسكات بىلو. حوتيا ەتو وچەن پروستو وبياسنياەتسيا: روديلوس نوۆوە پوكولەنيە - دليا نيح ۋجە ي ايدوس ۆوت-ۆوت ستانەت ستارىم.

نۋ، ا ەسلي وبيات ۆەس ناتسيونال-پاتريوتيچەسكي فرونت، تو تام گلاۆنىي ۆوپروس نە ۆ توم، كاك ۆسەم ميروم، دوپۋستيم، پورابوتات نا كاكۋيۋ-نيبۋد ۋدوبوۆاريمۋيۋ وبششەكازاحسكۋيۋ يدەيۋ، ا ۆ توم، چتوبى دوكازات سەبە ي ۆسەم، كتو گلاۆنىي ناتسيوناليست، ا وتسيۋدا - كتو  گلاۆنىي كازاح. ا زاودنو ۋيازۆيت ۆسەح وستالنىح. تام نە بىلو ي نەت كاكوي-تو سيستەمى، ديستسيپلينى، ۋستويچيۆوستي، ينتەللەكتۋالنوگو بوگاتستۆا ي رازنووبرازيا...

 

ۋحودياششيە ناتۋرى

- ايگۋل، ۆاس سەگودنيا نەششادنو "پوليۆايۋت" زا رەزكوە وسۋجدەنيە "پيسما 138"...

ا.و.: ا داۆايتە، يگور، ناچنەم س توگو، چتو يا ۆام زادام ۆوپروس، ەسلي پوزۆوليتە. ۆسترەچالي لي ۆى كوگدا-نيبۋد، چتوبى يا ۆىستۋپالا پروتيۆ كازاحسكوگو يازىكا؟

- نەت.

ا.و.: وتۆەت پراۆيلنىي، بولەە توگو، سكاجۋ سرازۋ: يا زا تو، چتوبى كازاحسكي يازىك ستال پو-ناستوياششەمۋ گوسۋدارستۆەننىم ي زانيال گلاۆەنستۆۋيۋششەە مەستو ۆ ناشەي جيزني. نو يا پروتيۆ توگو، چتوبى ون يسپولزوۆالسيا كاك ينسترۋمەنت دليا پوليتيچەسكوگو شانتاجا ي مانيپۋليروۆانيا وبششەستۆەننىم سوزنانيەم. ا، ك ۆەليكومۋ سوجالەنيۋ، ۋ ناس يمەننو تاك ي پرويسحوديت. دليا پريمەرا وبراتيمسيا ك يزۆەستنومۋ "پيسمۋ 138". سرەدي ەگو پودپيسانتوۆ نەمالو دوكتوروۆ فيلولوگيچەسكيح ناۋك، ناپريمەر، تۋرسىنبەك كاكيشەۆ، اۆتور كنيگي و ساكەنە سەيفۋللينە - چەلوۆەكە، ەششە ۆ 20-ە گودى پروشلوگو ستولەتيا راتوۆاۆشەم زا شيروكوە پريمەنەنيە كازاحسكوگو يازىكا نا گوسۋدارستۆەننوي سلۋجبە.

كتو-نيبۋد موجەت سكازات، چتو سوزدالي ەتي ۋچەنىە زا گودى نەزاۆيسيموستي دليا توگو، چتوبى كازاحسكي يازىك ۋكرەپيلسيا ۆ ناشەم وبششەستۆە؟ ەست لي ۋچەبنيكي پود يح ناچالوم، مەتودولوگيچەسكيە رازرابوتكي، سلوۆاري، مەتوديچەسكيە پوسوبيا، كوتورىە بى پوموگالي يزۋچات يازىك ۆسەم جەلايۋششيم؟ بويۋس، چتو وتۆەت بۋدەت وتريتساتەلنىم. ۆ تاكوم سلۋچاە يمەيۋت لي ەتي ليۋدي مورالنوە پراۆو گوۆوريت چتو-ليبو و سۋدبە كازاحسكوگو يازىكا؟ دەيستۆيتەلنو لي يمي دۆيجەت بول زا سۋدبۋ رودنوگو يازىكا؟ بولەە توگو، نە تاك داۆنو پرەدسەداتەل ۆەرحوۆنوگو سۋدا رەسپۋبليكي بەكتاس بەكنازاروۆ زاياۆيل، چتو منوگيە ستوروننيكي گوسۋدارستۆەننوگو يازىكا دوما گوۆوريات پو-رۋسسكي. موگۋ تولكو پوددەرجات ەتي سلوۆا: نا مويح گلازاح ودين يز سامىح ياروستنىح ستوروننيكوۆ كازاحسكوگو يازىكا ي، رازۋمەەتسيا، پودپيساۆشي "پيسمو 138", س دوچەريۋ وبششالسيا نا رۋسسكوم يازىكە.

- اۋەزحان، ا كاك ۆى سچيتاەتە، ك چەمۋ موجەت پريۆەستي ۆ يتوگە انتاگونيزم مەجدۋ كازاحسكو­يازىچنىمي ي رۋسسكويازىچنىمي كازاحامي؟ كاك يزبەجات پروتيۆورەچي؟

ا.ك.: يا بىل بى راد سكازات، چتو تاكوگو انتاگونيزما نە سۋششەستۆۋەت، نو يا ەگو پروستو نا سەبە چۋۆستۆۋيۋ. ۆون كاكايا ۆولنا پودنيالاس پوسلە موەگو ۆىستۋپلەنيا. نو يا جە نە پوليتيك، نە ليدەر پارتي، نە موگۋ ۆليات نا پروتسەسسى ۆ يازىكوۆوي پوليتيكە. ۋ مەنيا نا ەتو نەت پروستو مەحانيزموۆ، سرەدستۆ ي داجە جەلانيا. منە ەتو پوپروستۋ نەينتەرەسنو. ۆى پريشلي، زادالي ۆوپروسى، يا وتۆەتيل. ۆىسكازال سوبستۆەننوە منەنيە. نە پويمۋ، پوچەمۋ ەتو دولجنو كوگو-تو زادەۆات؟

كازاحي - ەدينىي نارود، ەگو نە نادو دەليت نا دۆە ­ۆزايمونەپريەمليۋششيە كاستى. كاك سكازال اباي، "رۋسسكيە ۆيديات مير", تاك ي رۋسسكويازىچنىە كازاحي بولەە پريسپوسوبلەنى ك سوۆرەمەننومۋ ميرۋ، بولەە سپوسوبنى نا ديالوگ. ودناكو ي وستالنىم كازاحام نە ستويت زامىكاتسيا نا اۋلنوم ۋروۆنە - ۆسە راۆنو ۆسە دۆەري نە زاكروەش، ۆسە وكنا نە زاناۆەسيش. ناشي ۋسپەحي نا مەجدۋنارودنوي ارەنە پرويسحوديات وتتوگو، چتو مى - وتكرىتايا سترانا. تەپەر، يا ۆيجۋ، - ۆەكتور مەنياەتسيا. ەتو نە رادۋەت. پوسكولكۋ ۆ ناشەي سترانە سكورو ۆەزدە بۋدۋت تولكو كازاحسكيە شكولى، مى - پوسلەدنەە پوكولەنيە رۋسسكويازىچنىح كازاحوۆ. چەگو س نامي ۆوەۆات، مى ي تاك ۋجە يسچەزايۋششايا ناتۋرا. ناس، ناوبوروت، نادو زانوسيت ۆ كراسنۋيۋ كنيگۋ، سوزدات حوت كاكيە-تو ۋسلوۆيا دليا سنوسنوگو سۋششەستۆوۆانيا.

- دجانيبەك، نە بىلي لي ۆى رازوچاروۆانى تەم، ۆو چتو ۆ يتوگە ۆىليلاس رابوتا ۆاشا ي ۆاشيح كوللەگ ۆ 90-ە؟ ي يزمەنيليس لي س تەح پور ناتسيونال-پاتريوتى؟

د.س.: ەست مينورنىە ناستروەنيا پو پوۆودۋ ۆسەگو ەتوگو. پلانەتۋ ۆ وبراتنوم ناپراۆلەني نە راسكرۋتيت... ينىح ۋج نەت، ا تە دالەچە... نو ي پەپلوم پوسىپات گولوۆۋ پريچين ۆرودە بى نەت. پۋست ۆسە يدەت، كاك يدەت. ي كازاح­سكايا پرەسسا ۋجە دالەكو نە پرەجنيايا...

چتو كاساەتسيا ۆتوروگو ۆوپروسا، تو سەگودنيا نيكاكوي رومانتيكي نەت. پو كراينەي مەرە، يا ەە نە چۋۆستۆۋيۋ. مى ۋجە 20 لەت ۆ وون. نادو پونيمات، چتو ەست گوسۋدارستۆو كازاحستان. نيكاكيح ناتسيوناليزموۆ زدەس بىت نە دولجنو. ا مەجناتسيونالنىە وتنوشەنيا ەست ي ۆ روسسي، ي ۆ كيتاە، ي داجە ۆ سشا. س نيمي نادو رابوتات ۆ پوزيتيۆنوم، وبويۋدوۆىگودنوم، تولەرانتنوم كليۋچە، ۆ رامكاح يمەيۋششەگوسيا زاكونوداتەلستۆا. دۋمايۋ، نوۆىح ناتسيوناليستوۆ، ۆ وسوبەننوستي "وتموروجەننىح", ۆ وسنوۆنوم نام بۋدۋت گوتوۆيت زارۋبەجنىە سپەتسسلۋجبى. ا نام ۆسەم نادو دەلات ۋسيليا، كوتورىە كاك مينيمۋم نە بۋدۋت پرينوسيت ۆرەد ناشەمۋ مولودومۋ گوسۋدارستۆۋ.

- اۋەزحان، ا كاك ۆى وتنوسيتەس ك تاك نازىۆاەمومۋ پروسۆەششەننومۋ، يلي پروگرەسسيۆنومۋ، ناتسيوناليزمۋ؟

ا.ك.: نا موي ۆزگلياد، ۆ رازۆيتي ناتسيوناليزما بىۆاەت دۆا پەريودا. ەتو پەريود نەپوبەديۆشەگو ناتسيوناليزما، كوگدا ون يمەەت وچەن پوزيتيۆنوە سودەرجانيە، كاك نەكوە انتيكولونيالنوە، انتيتوتاليتارنوە دۆيجەنيە. ي پەريود پوبەديۆشەگو ناتسيوناليزما، كوگدا ناتسيوناليزم پراكتيچەسكي يسچەرپىۆاەت سۆوي پوتەنتسيال. ۆ ەتوت پەريود، كاك ۆسياكوە گوسپودستۆۋيۋششەە تەچەنيە، ون ناچيناەت ۆوزوبلادات ۆو ۆسەح سفەراح، ناپولنياياس ۆسە بولەە توتاليتارنىم سودەرجانيەم. ي ەتو ۋجە ۆىزىۆاەت نەپرياتيە. نو ەششە ودنو روديموە پياتنو ناتسيوناليزما - ون پوچەمۋ-تو ۆسەگدا چۋۆستۆۋەت سەبيا نەپوبەديۆشيم. ۆسە ۆرەميا س چەم-تو ۆويۋەت، ۆسە ۆرەميا پىتاەتسيا پوبەديت. ۆراگ داۆنو پوۆەرجەن، ا ون ۆسە رازماحيۆاەت شاشكوي. ا ەتو ۋجە ۆىزىۆاەت ۋديۆلەنيە.

- نۋجنو لي مەنيات ستاتۋس كازاحسكوگو يازىكا؟ ستويت لي پوسرەدستۆوم زاكونوداتەلستۆا وسلابليات پوزيتسي رۋسسكوگو يازىكا؟ ستانەت لي وت ەتوگو لۋچشە رازۆيۆاتسيا كازاحسكي يازىك؟

ا.ك.: ەسلي كازاحي حوتيات، پۋست دەلايۋت چتو ۋگودنو. نو تولكو نە نادو ۋسترايۆات ەتوت فارس دەموكراتيچەسكوگو وبسۋجدەنيا، كوگدا پوسلە ەتوگو نا تەبيا سپۋسكايۋت سۆورۋ سوباك.

ا.و.: دۆوينىە ستاندارتى ۋ ناس تساريات پوۆسيۋدۋ. پونەس لي كاكوە-نيبۋد ناكازانيە چينوۆنيك زا تو، چتو دو ناستوياششەگو ۆرەمەني كازاحسكي يازىك پلوحو يسپولزۋەتسيا نا گوسسلۋجبە، ۆ سۋدوپرويزۆودستۆە ي ت.د.؟ ا ۆەد ودنو، ۆتوروە تاكوە ناكازانيە - ي كازاحسكي يازىك نا گوسسلۋجبە بىل بى ۆنەدرەن ۋدارنىمي تەمپامي. نو "مى جيۆەم ۆ وبششەستۆە ليتسەمەريا، گدە ۆيديموست ي سۋششنوست پراكتيچەسكي نە پەرەسەكايۋتسيا", كاك سپراۆەدليۆو زامەتيل ۆ ينتەرۆيۋ "كومسومولسكوي پراۆدە" اكتەر انتونيو باندەراس. لۋچشە كريچات نا ۆەس مير و گورەستنوي سۋدبە كازاحسكوگو يازىكا، زاگناننوگو ۆ رەزەرۆاتسيۋ، ي پالەتس و پالەتس نە ۋداريت، چتوبى يزمەنيت سيتۋاتسيۋ.

نە تاك داۆنو نا ودنوم يز "كرۋگلىح ستولوۆ" ودين پوليتولوگ پودچەركنۋل، چتو ۆسياكي راز، كوگدا ناچينايۋتسيا رازگوۆورى و ناتسيونالنوي يدەە ي و سۋدبە كازاحسكوگو يازىكا، زا ەتيم نادو يسكات ينتەرەسى كاكوي-تو گرۋپپى، كلانا، ۆەدومستۆا. "پيسمو 138-مي",  كاك منە كاجەتسيا، پودتۆەرجداەت ەتي سلوۆا. سۋديتە سامي. ونو پوياۆلياەتسيا پوسلە لەتنيح پوترياسەني ۆ ۆيدە ۆزرىۆا ۆ اكتيۋبينسكوي وبلاستي، وبوسترەنيا رەليگيوزنىح پروتيۆورەچي ۆ ەتوي جە وبلاستي، بۋنتا ۆ ريادە كولوني سترانى. ا دو توگو ۆەسنوي كازاحستان پرينيال رەشەنيە وب وتپراۆكە ۆ افگانيستان نەسكولكيح وفيتسەروۆ ۆ كاچەستۆە سوۆەتنيكوۆ ي وب وتكرىتي ۆوزدۋشنوگو پروسترانستۆا دليا ترانزيتا امەريكانسكيح سامولەتوۆ، سلەدۋيۋششيح ۆ افگانيستان. ۆوزموجنو، ۆسە ەتي سوبىتيا ۋۆيازانى مەجدۋ سوبوي. ك ەتومۋ سلەدۋەت پريباۆيت رازوبششەننوست ۆ ەليتە كازاحستانا، دەزوريەنتيروۆاننوي رازليچنىمي سلۋحامي پوسلە لەتنەگو وبسلەدوۆانيا گلاۆى گوسۋدارستۆا ۆ گەرماني. ۆ مۋتنوي ۆودە رىبكۋ ۆسياكي جەلاەت پولوۆيت. ي پيسمو ۆ زاششيتۋ كازاحسكوگو يازىكا س ودنوۆرەمەننىم ترەبوۆانيەم يزياتيا يز كونستيتۋتسي نورمى و رۋسسكوم يازىكە ۆىگلياديت ۆ داننوم سلۋچاە نە پروستو وچەرەدنىم پوسلانيەم ۆ زاششيتۋ گوسۋدارستۆەننوگو يازىكا، ا دەستابيليزيرۋيۋششيم ۆوززۆانيەم، پريزۆاننىم ۆزورۆات سيتۋاتسيۋ، كاك پوپىتكا داۆلەنيا نا ۆلاست. وچەۆيدنو، ەگو موجنو تراكتوۆات كاك ۋگروزۋ ناتسيونالنوي بەزوپاسنوستي، ا تاكجە نازۆات پوليتيچەسكيم شانتاجوم پروتيۆ نەپوسرەدستۆەننو پرەزيدەنتا سترانى، رۋسسكوگو ناسەلەنيا ي رۋسسكويازىچنىح كازاحوۆ. كستاتي، ۋجە ەست سۆەدەنيا و توم، چتو جەلايۋششيە ۋەحات ۆ روسسيۋ ۆىسترايۆايۋتسيا ۆ وچەرەدي زا دوكۋمەنتامي. ۆوت ەتوگو دوبيۆايۋتسيا ليۋدي، پودپيساۆشيە پيسمو؟ ا پوسلە ناستانەت وچەرەد رۋسسكويازىچنىح كازاحوۆ؟ يمەننو نوسيتەلي كازاحسكوگو يازىكا سوزدايۋت ۆ وبششەستۆە رازدەلەنيە نا "ناگىز كازاحوۆ" ي "شالا-كازاحوۆ", چتو موجنو پرينيات زا رازجيگانيە سوسلوۆنوي ۆراجدى ي انتيكونستيتۋتسيوننىي ۆىپاد. سەيچاس وني ۋجە زاگوۆوريلي و توم، چتو ۆىپۋسكنيكي، وبۋچاۆشيەسيا پو پروگراممە "بولاشاك", وستانۋتسيا بەز بۋدۋششەگو، ەسلي نە ۆىۋچات كازاحسكي يازىك. نو، پوميلۋيتە، ي رۋسسكويازىچنىە، ي انگلويازىچنىە كازاحي ۆسەگدا نايدۋت سەبە پريمەنەنيە. ۆسە ەتو ليچنو ۋ مەنيا سوزداەت تاكوە ۆپەچاتلەنيە، چتو منوگيم نوسيتەليام يازىكا نەۆىگودنو، چتوبى وستالنايا چاست ناسەلەنيا زنالا گوسۋدارستۆەننىي يازىك ي موگلا يم پولزوۆاتسيا. ۆەد توگدا ۆ يح رۋكاح نە وستانەتسيا ينسترۋمەنتا، كوتورىي موجنو يسپولزوۆات دليا مانيپۋلياتسي وبششەستۆەننىم منەنيەم. ناۆەرنوە، نادو بىت وستوروجنەە سو ۆسەم ەتيم، يبو "نام نە دانو پرەدۋگادات، كاك ناشە سلوۆو وتزوۆەتسيا".

ۆ زاكليۋچەنيە. نە موگۋ نازۆات پاتريوتامي تەح، كتو پرومولچال، كوگدا "راديو ازاتتىك" وشەلموۆىۆالو روزۋ باگلانوۆۋ - دەۆوچكۋ س كوسامي، پودنيماۆشۋيۋ بويتسوۆ ۆ بوي ۆ 19 لەت. تەح، كتو وسكوربيل بيبيگۋل تۋلەگەنوۆۋ، نازۆاۆ دۆۋليچنوي. گدە، كوگدا ۋ كازاحوۆ وبيجالي ستارشيح، تەم بولەە جەنششين؟ يلي ناشي "زيالى كاۋىم" سپوسوبنى تولكو نا تو، چتوبى بوروتسيا س جەنششينامي؟ ي ەششە. كتو بى زنال ابديجيميليا نۋرپەيسوۆا، ەسلي بى رۋسسكي پيساتەل يۋري كازاكوۆ نە پەرەۆەل ەگو رومان "كروۆ ي پوت" نا رۋسسكي يازىك؟

- ۆ كاچەستۆە ليريچەسكوگو زاۆەرشەنيا بەسەدى پوپروسيل بى ۆاس، دجانيبەك، نازۆات "لوكوموتيۆوۆ" كازاحسكوگو ناتسيوناليزما ۆ سمي، ناچينايا س زاري نەزاۆيسيموستي.

د.س.: ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد، ەتو پوكوينىە ميحايل يسيناليەۆ، سابەتكازى اكاتاي، سەيلبەك كىشكاشۋلى، الدان ايمبەتوۆ، نىنە زدراۆستۆۋيۋششيە جاسارال كۋانىشالين، حاسەن كوجا-احمەت ي ناحودياششيسيا ۆ زاتوچەني ارون اتابەك. زامەت، پراكتيچەسكي ۆسە وني، زا يسكليۋچەنيەم يسيناليەۆا ي ايمبەتوۆا، مياگكو گوۆوريا، نە پەرەۆاريۆايۋت درۋگ درۋجكۋ. نو كاك ناتسيوناليستى، وستاۆشيەسيا ۆ جيۆىح، وني ۋجە نيچەگو نە زناچات. ۆرەميا ۆىشلو. ۋ جاسارالا كۋانىشالينا ەست ۆىحود - بىت پروستو وپپوزيتسيوننىم پوليتيكوم. تەم بولەە چتو ون ۋجە ۆستۋپيل ۆ ەتۋ رەكۋ دۆاجدى. ۋنيكۋم. ا تاك - يدەت نوۆايا ۆولنا. يح "بۋدەم پوسموترەت...".

بەسەدوۆال يگور حەن

http://www.camonitor.com/index.php?module=news&nid=1020

0 پىكىر