سارسەنبى, 21 ءساۋىر 2021
2546 7 پىكىر 2 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:15

جاڭا ۇسىنىس: ورىس ءتىلىنىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ جايىندا

ۋكراينانىڭ دنەپروپەتروۆسك وبلىسىنىڭ دەپۋتاتى گەننادي گۋفمان وتىرىس بارىسىندا ۋكراين تىلىنەن ورىس تىلىنە اۋىسىپ، ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى تسەنزور.نەت سايتى حابارلادى.

«قايىرلى كۇن، قۇرمەتتى ارىپتەستەر! ەگەر رۇقسات ەتسەڭىزدەر مەن بىرەر ءسوزدى شىعىسۋكراين تىلىندە ايتايىن. مەن وبلىستىق كەڭەستىڭ وتىرىسىن شىن مانىندە وبلىس تۇرعىندارىنىڭ ماسەلەسىن شەشەتىن ماڭىزدى تەتىك رەتىندە قاراستىرامىن»، - دەدى ول. دەپۋتات ەندى ورىس ءتىلىن «شىعىسۋكراين ءتىلى» دەپ اتاعاندى ءجون سانايدى.

2019-جىلى ۋكراينا بارلىق مەكەمەدەگى وتىرىس جانە ءىس-قاعازدار ۋكراين تىلىندە جۇرگىزىلۋىن مىندەتتەيتىن «ۋكراين ءتىلىنىڭ مەملەكەتتىك ءتىل رەتىندە قىزمەت ەتۋىن قامتاماسىز ەتۋ» تۋرالى زاڭ قابىلداعان بولاتىن. قازىرگى تاڭدا بۇل زاڭ تولىق ورىندالۋدا.

Abai.kz

7 پىكىر