جۇما, 19 شىلدە 2024
دەپ جاتىر 4758 3 پىكىر 25 شىلدە, 2022 ساعات 11:49

ءپۋتيننىڭ كۇشى سارقىلدى. ۋكراينا شابۋىلعا شىعادى

بريتاندىق مي-6 سىرتقى بارلاۋ قىزمەتىنىڭ باسشىسى ريچارد مۋر الداعى بىرنەشە اپتادا رەسەيلىك اسكەرلەردىڭ مايدانعا جاڭا اسكەرلەر مەن قارۋ-جاراق جىبەرۋى قيىنداي تۇسەتىنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، ۋكراينا ءۇشىن بۇل قارسى شابۋىلعا شىعۋ ءۇشىن تاماشا مۇمكىندىك بەرەدى. 

– جاقىن ارادا ولاردىڭ شابۋىلى سايابىرسىپ قالادى. ولار قانداي دا ءبىر ءۇزىلىس جاساۋعا ءماجبۇر بولادى جانە بۇل ۋكراينداردىڭ قارسى سوققى جاساۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى، – دەيدى مۋر امەريكالىق اسپەن قاۋىپسىزدىك فورۋمىندا.

مي-6 باسشىسى رەسەيدىڭ ۋكراينا پرەزيدەنتىن الىپ تاستاۋ، كيەۆتى باسىپ الۋ جانە باتىستا الاۋىزدىق تۋدىرۋ سياقتى باستاپقى ماقساتتارىنا جەتە الماۋىن ەپيكالىق ساتسىزدىك دەپ اتادى.

ول رەسەيدىڭ شابۋىلىن ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىنگى ەۋروپاداعى ەڭ سۇمدىق ءارى اشىق اگرەسسيا دەپ اتادى.

شىلدە ايىنىڭ باسىندا ليسيچانسك قالاسىن باسىپ العاننان كەيىن رەسەي ارمياسى وپەراتسيالىق ءۇزىلىس جاريالادى، بىراق بىرنەشە كۇن بۇرىن رەسەي قورعانىس ءمينيسترى سەرگەي شويگۋ اسكەرلەرگە وپەراتسيانى كۇشەيتۋدى بۇيىرعان ەدى. سوڭعى ءۇش اپتانىڭ ىشىندە رەسەيلىك اسكەريلەر، ونىڭ ىشىندە نەگىزگى كۇشتەرى شوعىرلانعان دونەتسك جانە لۋگانسك وبلىستارىندا ەشقانداي تابىستى ارەكەت ەتە العان جوق.

ۋكراينا مەن ونىڭ وداقتاستارى رەسەي ارمياسىنىڭ السىرەۋىن باتىس ەلدەرى، ءبىرىنشى كەزەكتە اقش-تان جەتكىزىلەتىن الىس قاشىقتىققا اتىلاتىن ارتيللەريانى پايدالانۋىمەن بايلانىستىرادى. اتاپ ايتقاندا، HIMARS بىرنەشە زىمىران تاسىعىش جۇيەسى ۋكراينا قارۋلى كۇشتەرىنە رەسەيلىك وق-ءدارى قويمالارى مەن بازالارىنا سوققى بەرۋگە جانە وسىلايشا ماسكەۋدىڭ اتىس كۇشى بويىنشا باسىم ارتىقشىلىعىنا نۇقسان كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.

اسپەندەگى فورۋم بارىسىندا مۋر سونىمەن قاتار تسرۋ باسشىسى ۋيليام بەرنس ايتقان 15 مىڭ ادام قازا تاپقان رەسەيلىك اسكەريلەردىڭ شىعىنى تۋرالى مالىمەتتەردى راستادى.

دەگەنمەن، مۋر مۇنداي دەرەكتەردى “كونسەرۆاتيۆتى باعالاۋلار” دەپ اتادى.

“بۇل 1980 جىلدارداعى اۋعانستانداعى 10 جىلداعى (سوعىستان) جوعالتقان ادامدارىمەن بىردەي. جانە ولار سانكت-پەتەربورداعى نەمەسە ماسكەۋدەگى ورتا تاپتىڭ ازاماتتارى ەمەس. ولار كوبىنەسە ءسىبىردىڭ جۇمىسشى قالالارىنىڭ كەدەي جىگىتتەرى. سونداي-اق ولاردىڭ اراسىندا ۇلتتىق ازشىلىق وكىلدەرى دە كوپتەپ كەزدەسەدى. بۇلار مايدان دالاسىنا تاستالعان وق جەمى”، – دەپ قوستى مۋر.

بەرنستىڭ ەسەبى بويىنشا، رەسەي ارمياسى ۋكرايناداعى سوعىستا تاعى 45 مىڭداي جارالى ازاماتىنان ايىرىلعان.

ۋكراينا رەسەي ارمياسىنىڭ قازا تاپقان اسكەريلەرىنىڭ سانىن 38,5 مىڭنان استام ادام دەپ باعالايدى. رەسەي ءوز شىعىندارىنىڭ سانىن سوڭعى رەت 25 ناۋرىزدا جاريالادى: سوعىستا شامامەن 1,3 مىڭ ادام قازا تاپقانى ايتىلدى، الايدا ساراپشىلار بۇل كورسەتكىش انىق تومەن باعالانعان دەپ سانايدى.

Abai.kz

3 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى ءومىر ماقساتى نە؟

دوسىم وماروۆ 1292
وي تۇرتكى

المەرەك ابىزدىڭ ورالۋى - ەلگە ءدىننىڭ ورالۋى

باقتىباي اينابەكوۆ 2027
كورشىنىڭ كولەڭكەسى

رەسەي تىلدىك ءھام ساياسي ەكسپانسيانى قالاي جۇرگىزدى؟

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 2075