دۇيسەنبى, 15 شىلدە 2024
انىق 3348 3 پىكىر 25 تامىز, 2022 ساعات 16:22

ءبىز باۋىر بولمايمىز ەشقاشان!

***

ءبىز باۋىر بولمايمىز ەشقاشان!
تۋىس تا سەن ەمەس كۇتكەن.
وتانداس بولۋ جوق،
اتالاس تا ەمەسپىز، ەنەلەس... تىپتەن.

ەزگىنى ەڭسەرەر رۋحىڭ جوق،
ازاتتىق الار ويىڭ جوق –
وزىنە وگەيلىك قىلعاندار
جارىتپاس جاماعايىن بوپ.

وزدەرىڭدى وزدەرىڭ بارشادان
"ۇلكەن ەل" سايلاپ الدىڭدار –
كىشىرسەك كىمگە دە ءىنى بوپ،
"اعالار", قايدا قالدىڭدار؟!

ەسەپسىز كوپ، بىراق،
ءتۇر - تۇلعاسىزسىڭدار...
تىم ايانىشتى.
بولساڭدار دا الپاۋىت... ۇلىمىز!
قور ەتپەس قۇداي ارىستى!

بارلىعىن دا بەلدەن باسقاندا،
كىمدەردەن باق اسىردىڭدار؟!
ىشتارلىق ءىرىتىپ ىرگەڭدى،
ايۋانشا الاسۇردىڭدار.

بەيتانىس سوزدەيىن سەندەرگە
و باستان ەركىندىك دەگەن،
شيەتتەي شاعىڭنان شىنجىرعا
شىرمالعان، دەرتىڭ مىقتى ەل ەڭ.

ۇيلەرىڭدە ۇندەمەي،
"پالەدەن قۇتىلار" ۇمىتسىزسىڭدەر،
مولوتوۆ قوسپاسىن ورتەپ ءبىز،
كەشەمىز ىرىقسىز كۇندەر.

جۇرەگىمدە ەلىمدى جىلىتار
تۋلاعان تىم ىستىق قانىم،
كەرەك پە كورسوقىر، جەر - كوكتى
ۋلاعان تۋىستىقتارىڭ؟!

جانارلارىمىز بار جاۋجۇرەك،
جاۋساتار جاۋىققانداردى،
قارۋ - جاراقسىز دا جاسىنبىز،
قاس جۇرتقا – قاۋىپ بار ماڭگى.

ەڭسەمىزدى جيىپ، ەسەيدىك...
ەرلەدىك قۇسا عاسىردا
ءبىز مەرگەندەرىڭنىڭ ءور ەلدى
مورلەگەن نىساناسىندا.

وزبىرلار قيعاندا توپشىدان
وتانىم تىزە بۇككەن-ءدى،
باس كوتەردىك تە ءبىز توڭكەردىك...
تۇگەلدەي تۇزەدىك كەمدى.

دۇعادا دىرىلدەپ، تىعىلعان
اتجالمان، ازباندارىڭا
ەندى ەس جيۋ جوق،
جۋىنادى ولار ءوز قاندارىنا.

جوعارىدان جولدار
جاڭا ء"سوز" سەن ءۇشىن بۇيرىق –
ءبىز كوتەرىلدىك تە وت كەشتىك،
بارلىعىن ەل ءۇشىن قيدىق.

پۇت – پاتشالارىڭ بار سەندەردىڭ،
ال، بىزگە – ەركىندىك قىمبات...
ءبىز باۋىر بولمايمىز ەشقاشان!
سورلى جۇرت، سەرتىمدى ۇق، تىڭداپ!

اناستاسيا دميترۋك

اۋدارعان الاشتۋعان

Abai.kz

3 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى ءومىر ماقساتى نە؟

دوسىم وماروۆ 1207
وي تۇرتكى

المەرەك ابىزدىڭ ورالۋى - ەلگە ءدىننىڭ ورالۋى

باقتىباي اينابەكوۆ 1899
كورشىنىڭ كولەڭكەسى

رەسەي تىلدىك ءھام ساياسي ەكسپانسيانى قالاي جۇرگىزدى؟

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 1941