سەيسەنبى, 29 قاراشا 2022
596 0 پىكىر 19 قىركۇيەك, 2022 ساعات 13:07

قىرعىز-تاجىك قاقتىعىسى: 100-گە جۋىق ادام قازا تاپتى

ەكى ەل اراسىنداعى قاقتىعىس 14 قىركۇيەكتەن 16 قىركۇيەككە دەيىن جالعاستى، دەپ جازدى Inbusiness.kz.

ەكى ەلدىڭ ۇكىمەتتەرىنىڭ جەكسەنبىلىك مالىمدەمەسىنە سۇيەنسەك، قاقتىعىس قۇرباندارىنىڭ جالپى سانى 94-كە جەتتى. قىرعىزستان بيلىگى شەكارا ماڭىنداعى باتكەن وبلىسىنداعى قاقتىعىس ناتيجەسىندە 59 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 144 ادام جاراقات العانىن حابارلادى.

قىرعىزستاندا 19 قىركۇيەك ۇلتتىق ازا تۇتۋ كۇنى دەپ جاريالاندى.

تاجىكستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تاجىك تاراپىنان زارداپ شەككەندەردىڭ سانىن ءبىرىنشى رەت اتادى. ۆەدومستۆونىڭ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا 35 قازا تاپقان جانە 25 جارالانعان تاجىك ازاماتتارى تۋرالى حابارلانعان، ولاردىڭ اراسىندا ايەلدەر مەن بالالار بار.

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

انە، كوردىڭ بە؟

ورىس ءپاتريوتيزمى جانە ياحتا

ەسبول ۇسەنۇلى 1526
قازاقتىڭ ءتىلى

قازاقتىڭ ءتىلى ولمەسىن دەسەك...

كامشات تاسبولاتوۆا 1619
سوعىستا جۇرگەن سۇلۋلار

مايدانداعى ۋكراينا ارۋلارى: مارگاريتا ريۆچاچەنكو

ايجان تەمىرحان 1777