جۇما, 24 مامىر 2024
1700 0 پىكىر 1 ءساۋىر, 2024 ساعات 02:07

رەسەيدە دە سۋ تاسقىنى: 22 ايماقتى سۋ باستى

سۋرەت ۆيدەو سكرينى

رەسەيدىڭ 22 ايماعىن سۋ باستى. بۇل تۋرالى رەسەيدىڭ تجم مالىمدەدى.

ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، سۋ تاسقىنى سالدارىنان 128 تۇرعىن ءۇي مەن 1,9 مىڭنان استام شارۋاشىلىق تەلىمى سۋ استىندا قالعان. ەڭ قيىن جاعداي التاي ايماعىندا 923 ۋچاسكە مەن 127 ءۇيدى سۋ باسقان.

ودان بولەك، 10-عا جۋىق تاسجول جابىلدى.

سۋ باسقان التاي ولكەسىنەن بولەك، كورشى ەلدىڭ تاعى 20-دان اسا وڭىرىندە كوكتەمگى تاسقىنعا قاتىستى جاعداي قيىن. ورىنبور وبلىسىندا ونداعان ءۇي سۋ استىندا قالدى.

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2298
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2646
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2735
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1738