دۇيسەنبى, 22 شىلدە 2024
جاڭالىقتار 2831 0 پىكىر 20 قاڭتار, 2014 ساعات 05:03

شاحاريزات سەيداحمەتوۆ: «تومپانيا» فينالعا شىعادى دەپ ەشكىم ويلاعان جوق»

1-cۋرەت: شاحاريزات سەيداحمەت

2-سۋرەت: شاحاريزاتتىڭ وقۋشى كەزى

 

كەشە "قازاقستان" ۇلتتىق ارناسىندا "قازاقستان داۋىسى" مەگا جوباسى مارەگە جەتتى. ءسويتىپ، كورەرمەندەر تاراپىنان ەڭ كوپ داۋىس جيناعان شاحاريزات سەيداحمەت "قازاقستان داۋىسى" اتانىپ، 5 ميلليون تەڭگەنى قانجىعاسىنا بايلادى.

تومەندە شاحاريزاتپەن بولعان شاعىن سۇحباتتى نازارلارىڭىزعا ۇسىنىپ وتىرمىز!

Abai.kz

– شاحاريزات، اقتىق سىنعا شىققانىڭ قۇتتى بولسىن!

– راحمەت! شىنىمدى ايتسام، اقتىق ارەگە دەيىن جەتەم دەگەن وي ءۇش ۇيىقتاسام تۇسىمە كىرمەگەن. وسى جوباعا كەلگەندە ء«بىر تالىمگەر بۇرىلىپ قاراسا،  سوعان دا قاناعات» دەپ كەلىپ ەدىم. باعىما قاراي تالىمگەرلەردىڭ ۇشەۋى دە بۇرىلىپ، نۇرلان الباننىڭ توبىنا قوسىلدىم. ءار كەزەڭ سايىن قاناعات قىلىپ، ىشىمنەن شۇكىرشىلىك ايتۋمەن بولدىم. نەگىزى، مەن عانا ەمەس، «تومپانيانىڭ» فينالعا شىعاتىنىن ەشكىم كۇتپەگەن سياقتى.

– نەگە نۇرلان الباندى تاڭدادىڭ؟

– تالىمگەرلەردىڭ ىشىندەگى مەنىڭ باعىتىما كەلەتىن بىردەن-ءبىر ادام سول كىسى. تاڭداۋدان قاتەلەسكەن جوقپىن دەپ ويلايمىن. قالعان ءۇش تالىمگەردىڭ بىرەۋىن تاڭداسام، اقتىق سىنعا دەيىن جەتپەس پە ەدىم؟!

1-cۋرەت: شاحاريزات سەيداحمەت

2-سۋرەت: شاحاريزاتتىڭ وقۋشى كەزى

 

كەشە "قازاقستان" ۇلتتىق ارناسىندا "قازاقستان داۋىسى" مەگا جوباسى مارەگە جەتتى. ءسويتىپ، كورەرمەندەر تاراپىنان ەڭ كوپ داۋىس جيناعان شاحاريزات سەيداحمەت "قازاقستان داۋىسى" اتانىپ، 5 ميلليون تەڭگەنى قانجىعاسىنا بايلادى.

تومەندە شاحاريزاتپەن بولعان شاعىن سۇحباتتى نازارلارىڭىزعا ۇسىنىپ وتىرمىز!

Abai.kz

– شاحاريزات، اقتىق سىنعا شىققانىڭ قۇتتى بولسىن!

– راحمەت! شىنىمدى ايتسام، اقتىق ارەگە دەيىن جەتەم دەگەن وي ءۇش ۇيىقتاسام تۇسىمە كىرمەگەن. وسى جوباعا كەلگەندە ء«بىر تالىمگەر بۇرىلىپ قاراسا،  سوعان دا قاناعات» دەپ كەلىپ ەدىم. باعىما قاراي تالىمگەرلەردىڭ ۇشەۋى دە بۇرىلىپ، نۇرلان الباننىڭ توبىنا قوسىلدىم. ءار كەزەڭ سايىن قاناعات قىلىپ، ىشىمنەن شۇكىرشىلىك ايتۋمەن بولدىم. نەگىزى، مەن عانا ەمەس، «تومپانيانىڭ» فينالعا شىعاتىنىن ەشكىم كۇتپەگەن سياقتى.

– نەگە نۇرلان الباندى تاڭدادىڭ؟

– تالىمگەرلەردىڭ ىشىندەگى مەنىڭ باعىتىما كەلەتىن بىردەن-ءبىر ادام سول كىسى. تاڭداۋدان قاتەلەسكەن جوقپىن دەپ ويلايمىن. قالعان ءۇش تالىمگەردىڭ بىرەۋىن تاڭداسام، اقتىق سىنعا دەيىن جەتپەس پە ەدىم؟!

– فينالعا شىعامىن دەپ ويلاعان جوقپىن دەيسىڭ. بىراق قازىر جەڭۋدى ارمانداپ جۇرگەن بولارسىڭ؟..

– راس، جەڭىسكە جەتكىم كەلەدى. ول مەنىڭ قوماعايلىعىمنان، قاناعاتسىزدىعىمنان ەمەس. بۇل جاي عانا شىعارماشىلىق تالپىنىس، ءوزىڭنىڭ مۇمكىندىكتەرىڭدى بارىنشا پايدالانۋ. اقىرى «باستان قان شىققاننان كەيىن» سوڭىنا دەيىن شابۋعا تۋرا كەلىپ تۇر. «قازاقستان داۋىسى» دەگەن اتاۋىدان-اق قازاقي رۋح سەزىلەدى عوي. كوپشىلىكتىڭ كوڭىلى ءداستۇرلى انشىگە اۋىپ جاتسا، جەڭىسكە جەتۋگە مۇمىندىگىم بار.

– قارسىلاستارىڭ جەڭىپ جاتسا 5 ميلليونعا اناسىن مەككەگە اپاراتىنىن، تاعى دا باسقا جوسپارلارىن ايتىپ جاتىر. سەن جوسپار جاسادىڭ با؟

– جوباعا كەلگەننەن بەرى از شىعىندانعان جوقپىز. ءار كەزەڭ سايىن ساحنالىق كيىمىمىزدىڭ اقشاسى دا ءوز قالتامىزدان شىعادى. ول ءۇشىن جوبا جەتەكشىلەرىنە ەش رەنىشىم جوق، ارينە. جەتىستىككە جەتۋ ءۇشىن، حاىققا تانىلۋ ءۇشىن ءوزىم دە قولىمنان كەلگەنىم ءبارىن جاساۋعا ءتيىستىمىن. 5 ميلليونعا يە بولىپ جاتسام، ءبىرىنشى كەزەكتە شىعىندارىمدى جابامىن. ءبىراز بولىگىن جەتىم بالالار ۇيىنە قايىرىمدىلىق ماقساتقا جۇمساعىم كەلەدى. جەتىم بالالاردىڭ ەڭ بولماسا ءبىر اي اش-جالاڭاش جۇرمەۋىنە جاعداي جاساي السام، كەرەمەت قوي!.. قالعان اقشانى ماعان پروديۋسەر بولۋدى ۇسىنعان ازاماتتىڭ قولىنا ۇستاتار ەدىم.

– ءتۇر-كەلبەتىڭ، تابيعاتىڭ اۋىلدىڭ قاراپايىم قارا دومالاعى ەكەنىڭدى ايگىلەپ تۇرعانداي؟..

– ءيا، اۋىلدا تۋىپ-وسكەنىمىز راس، ونى ەل ەستىپ جاتىر. تولىعىراق ايتار بولسام، مەن 1986 جىلى بۇرىنعى تورعاي، قازىرگى قوستاناي وبلىسى امانگەلدى اۋدانىنا قاراستى ۇرپەك دەگەن شاعىن اۋىلدا تۋدىم. ءۇيدىڭ تۇڭعىشىمىن، مەنەن كەيىن ەكى ءىنىم، ءبىر قارىنداسىم بار. اكەمىز كەڭەس وداعى قۇلاماي تۇرعان كەزدە سوۆحوزدا «ك-700» تراكتورىن ايداعان وزات مەحانيزاتور. انامىزدىڭ ماماندىعى ەسەپشى. كەيىن تاۋەلسىزدىك جىلدارى سوۆحوزدار توز-توز بولىپ، تەحنيكا اتاۋلى ۇستاعاننىڭ قولىندا، تىستەگەننىڭ اۋزىندا كەتكەننەن كەيىن اكەمىز باسقا ماماندىقتارعا جۇمىس ىستەۋگە كوشتى. وسىنداي قاراپايىم وتباسىنىڭ پەرزەنتىمىن.

– مۋزىكالىق ءبىلىمىڭ بار ما؟

– 2004 جىلى ەستەتيكالىق باعىتتاعى جاڭاوردا ورتا مەكتەبىن ءتامامدادىم. 2008 جىلى ل.ن.گۋميلەۆ اتىنداعى ەۇۋ-دىڭ ءداستۇرلى مۋزىكالىق ونەر فاكۋلتەتىن ءبىتىردىم. وسى ءبىلىم ورداسىندا ايگۇل ەلشىباەۆا، قانات ءجۇنىسوۆ سىندى ونەر مايتالماندارىنان ءتالىم العانىمدى ماقتان تۇتامىن، ۇستازدارىمنىڭ ەڭبەگىن اۋزىمنان تاستاماي ايتىپ ءجۇرۋ پارىزىم دەپ ويلايمىن. ونەردىڭ قىر-سىرىن عانا ەمەس، ادامي مادەنيەتتى بويىما سىڭىرگەن جاندار دەپ ەسەپتەيمىن.

– قازىر اتا-اناڭ قاسىڭدا ما؟

– ءۇيدىڭ ۇلكەنى بولعانسىن، اتا-انامدى جانىما الدىم، قازىر استانادا بىرگە تۇرىپ جاتىرمىز. 

– سەنى باسقا انشىلەردەن ەرەكشەلەيتىن قانداي قاسيەتىڭ دەپ ويلايسىڭ؟ كورەرمەننىڭ كوڭىلىن جاۋلايتىن باستى «كوزىرىڭ» نە؟

– ەندى، ءوزىمدى باسقالاردان ەرەكشەمىن، ارتىقپىن دەۋ ىڭعايسىز بولار. مەنىڭشە، كورەرمەنگە قازاقشا اندەردى جاتىق شىرقايتىنىم ۇنايتىن شىعار. باسقا قانداي ەرەكشەلىگىم بار ەكەنىن ايتا المايمىن. جالپى، الەۋمەتتىك جەلىلەردە دوستارىم، جانكۇيەرلەرىم ونشا كوپ ەمەس. سوعان قاراعاندا، ماعان نەگىزىنەن قايماعى بۇزىلماعان قازاقى وڭىرلەردىڭ حالقى قولداۋ كورسەتىپ جاتقان سياقتى.

– اتاقتى ايتىسكەر ايبەك قاليەۆتىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردە سەنى قولداۋعا شاقىرعانىن كوردىك. ايبەك اقىنمەن تۋىستىق بايلانىسىڭ بار ما؟

– ايبەك اعامەن ەشقانداي تۋىستىق قاتىناسىم جوق. ول كىسىمەن 2006 جىلدان بەرى تانىسپىن. سول تانىس-بىلىستىگىمىز ۋاقىت وتە كەلە اعالى-ءىنىلى ادامدار سياقتى باۋىرمالدىققا ۇلاستى.

ايبەك اعانىڭ ماعان ۇلكەن قولداۋ كورسەتىپ جاتقانى راس. سەبەبى، قازاق ەستراداسىندا ءبىزدىڭ وڭىردەن شىققان تانىمال ازاماتتاردىڭ جوقتىعى ول كىسىنىڭ جانىنا باتادى. بۇل ايبەك اعانىڭ عانا ەمەس، جەرلەس ازاماتتاردىڭ ءبىرازىن الاڭداتادى دەپ ويلايمىن. «تەمىردى قىزعان كەزدە سوق» دەگەن، وسىنداي ءساتى ءتۇسىپ تۇرعاندا بۇكىل ەلدى جۇمىلدىرىپ جاتىر.

– اقتىق سىنعا شىعار الدىندا ريكي ءمارتيننىڭ رەپەرتۋارىنداعى «الليلۋيا» دەگەن ءاندى ايتتىڭ. ءوزىڭ تاڭدادىڭ با، الدە تالىمگەرىڭنىڭ تاڭداۋى ما؟

– «الليلۋياعا» دەيىن اعىلشىنشا ءان ايتىپ كورگەن ەمەسپىن. جانىمدى قيناپ، امالدىڭ جوقتىعىنان شىرقادىم. «قازاقستان داۋىسى» الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە بار جوبا بولعاندىقتان، الەمدىك تىلدە ءان شىرقاپ كورگەنىم دۇرىس دەپ ويلادىم. «الليلۋيانى»  تالىمگەردىڭ نۇسقاۋىنسىز، ءوزىم تاڭدادىم. كورەرمەندەردىڭ كوپ داۋىس بەرگەنىنە، قازىلاردىڭ ماقتاعانىنا قاراعاندا، جامان شىقپاعان سياقتى.

– سۇحباتىڭا راحمەت. «قازاقستان داۋىسىندا» شىن جۇيرىك جەڭسىن دەيمىز!

– سىزدەرگە دە راحمەت!

سۇحباتتاسقان - اراي داۋلەت

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى ءومىر ماقساتى نە؟

دوسىم وماروۆ 1356
وي تۇرتكى

المەرەك ابىزدىڭ ورالۋى - ەلگە ءدىننىڭ ورالۋى

باقتىباي اينابەكوۆ 2138
كورشىنىڭ كولەڭكەسى

رەسەي تىلدىك ءھام ساياسي ەكسپانسيانى قالاي جۇرگىزدى؟

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 2173