جەكسەنبى, 29 قاڭتار 2023
بيلىك 6988 0 پىكىر 20 قاراشا, 2015 ساعات 13:22

وڭتۇستىكتە كىلەم ءوندىرىسى جاندانا تۇسپەك

«وڭتۇستiكقازاقستاندىق كiلەم شىعاراتىن «بال تەكستيل» جشس جارتىلاي پروپيلەندi جiپتەر شىعارۋ مەن كiلەم ءوندiرiسiن كەڭەيتۋ بويىنشا ءوز جوباسىنىڭ ەكiنشi كەزەڭiن iسكە قوستى» دەپ حابارلايدى «دامۋ» قورىنىڭ سايتى.

بۇگiندە «بال تەكستيل» جشس-i – قازاقستانداعى iرi كiلەم فابريكالارىنىڭ بiرi. كاسiپورىن كiلەمدەر مەن «BCF»، «Heat-Set» ، «Frize» تاڭبالى سينتەتيكالىق جارتىلاي پروپيلەندi جiپتەردەن توقىلعان قازiرگi زامانعى كiلەمشە بۇيىمدارىن بەلگيادا جاسالعان «MICHEL VAN DE WIELE » قۇرىلعىسىندا توقىپ شىعارادى. ءونiم «تۇران»، «حان-ءتاڭiرi»، «ليدەر»، «الاتاۋ»، «سارىارقا»، «بارىس»، «ANTIQUE IMPERIAL»، «ASTANA DELUXE»، «VIZION»، «FRIZE»، «KASHAN»، «SILK» تاڭبالارىندا شىعارىلادى. بارلىق كiلەمدەر جوعارى ساپالى ءارi باعاسى قولجەتiمدi.

– كiلەم ءوندiرiسi ءۇشiن شيكiزاتتى تۇركيادان، بانگلادەشتەن، ءۇندiستاننان، رەسەيدەن جانە تاعى باسقا ەلدەردەن الىپ كەلەمiز. يمپورتتاۋشىلارعا تاۋەلدi بولعان تيiمدi ەمەس، سوندىقتان بiزدiڭ كومپانيا اۋەلدەن-اق جارتىلاي پروپيلەندi جiپتەر شىعارۋدى ستراتەگيالىق جوسپارلاعان. بيىل «دامۋ» قورىنىڭ قولداۋىمەن ءوندiرiستiڭ ەكiنشi كەزەڭiن اياقتادىق. ەندi قاجەتتi جارتىلاي پروپيلەندi جiپتەر بiزدiڭ فابريكادا شىعارىلادى. بۇل بiزگە ءونiم باعاسىن 20% تومەندەتۋگە مۇمكiندiك بەرەدi, – دەيدi فابريكانىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى جومارت كەرiمشەەۆ.

جارتىلاي پروپيلەندi سينتەتيكالىق جiپتەر فرانتسيادا جاسالعان «SUPERBA»، گەرمانيادا جاسالعان «Allma Volkmann»، «Oerlikon Neumag» فيرمالارى قۇرىلعىلارىندا شىعارىلادى.

«بال تەكستيل» كومپانياسى «دامۋ» قورىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن جەڭiلدiك باعدارلاماسىنىڭ شەڭبەرiندە قارجىلاندىرىلادى. ناتيجەسiندە كومپانيا قاجەتتi قۇرىلعىلاردى ساتىپ الىپ، وندiرiستiك ۇدەرiستi رەتكە كەلتiردi.

فابريكانىڭ وندiرiستiك قۋاتتىلىعى جىلىنا 2300-5000 مىڭ شارشى مەتر كiلەمدەر مەن كiلەمشە بۇيىمدارىنان باستاپ، 3000 توننا جارتىلاي پروپيلەندi جiپتەردi قۇرايدى. فابريكادا 200 ادام جۇمىس iستەيدi.

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

انىق-قانىعى

جاقيانوۆ: ماعان اشىق جالا جابۋعا كىرىستى...

عالىمجان جاقيانوۆ 3165
ايقاي

ەلدە ۇلتتىق يدەولوگيا وتە ءالسىز...

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 1928