سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269
قوعام 3413 0 پىكىر 4 قاڭتار, 2017 ساعات 09:37

قىرعىز پرەزيدەنتتەرىنىڭ جاسى - 61 جاس

بۇل كەزدەيسوقتىق پا، الدە قىرعىز ەلىن باسقارعان ادامداردىڭ ماڭدايىنا جازىلعان جازۋ ما ەكەن... ولار - كەشەگى ەلدەن قۋىلعان ەكى پرەزيدەنت: اقاەۆ پەن باقيەۆ جانە كەلىسىم كەزەڭىندە قىزمەت اتقارعان وتىمباەۆا حانىم - ءبارى 61 جاسقا تولعان كەزىندە "تاقتى" بوساتىپتى. اتامباەۆ تا، مىنە، وسى جىلى 61 جاسقا تولىپ، 62-گە اياق باسادى. ونىڭ جايى قالاي بولار ەكەن، كورەمىز. 

0 پىكىر