سەيسەنبى, 23 ءساۋىر 2024
جاڭالىقتار 6984 14 پىكىر 21 شىلدە, 2017 ساعات 11:15

پرەزيدەنت نازارباەۆ دەمالىسقا شىقتى

پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازارباەۆ قىسقا مەرزىمدى دەمالىسقا شىقتى. اقوردانىڭ رەسمي سايتى وسىنداي اقپار تاراتتى.

"مەملەكەت باسشىسى قىسقا مەرزىمدى دەمالىستا" دەلىنگەن رەسمي حاباردا.

بيىل 77 جاسقا تولعان پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازارباەۆ 2017 جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ باس شەنىندە ەڭبەك دەمالىسىنا شىققان.

ايتا كەتەيىك، ەلباسىنىڭ دەنساۋلىعى مەن ونىڭ جاسىنا قاتىستى ءتۇرلى قاۋەسەتتەر ايتىلىپ ءجۇر. اسىرەسە، پرەزيدەنت نازارباەۆتىڭ ساياسي امبيتسياسى مەن كارەراسىنا قاتاڭ قارايتىن باتىستىق باق سىنىقتان سىلتاۋ ىزەيدىن دە تۇراتىن.

ال 2016 جىلدىڭ قازان ايىندا تۇڭعىش رەت پرەزيدەنت نازارباەۆتىڭ دەنساۋلىعى سىر بەرگەنى رەسمي حابارلاندى. سالقىن تيگەن نازارباەۆ ەرەۆانعا بارماعان ەدى.

Abai.kz

14 پىكىر