جەكسەنبى, 23 اقپان 2020
1919 1 پىكىر 13 قىركۇيەك, 2017 ساعات 10:25

باق: پۋتين پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا قاتىساتىنىن قاراشادا جاريالايدى

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2017: Russia's President Vladimir Putin shows a thumbs up as he visits Zaryadye Park near the Moscow Kremlin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 9 ñåíòÿáðÿ 2017. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ïàðêà "Çàðÿäüå" ó ñòåí Êðåìëÿ. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

ۆلاديمير ءپۋتيننىڭ پرەزيدەنتتىك كامپانيا ستراتەگياسى جوسپارلانىپ قويدى. ول ەكى كەزەڭنەن تۇرادى. وسىلاي دەپ "كوممەرسانت" باسىلىمىنا كرەمل دەرەككوزى حابارلاعان.

ءبىرىنشى كەزەڭى بيىلعى جىلدىڭ قاراشا ايىندا جوسپارلانعان. وندا ۆلاديمير پۋتين رەسمي تۇردە سايلاۋعا قايتا تۇسەتىنىن رەسمي جاريالايدى. دەرەككوزدىڭ اتاپ وتكەنىندەي، بۇل "ازاماتتىق قوعاممەن كەزدەسۋ بارىسىندا، حالىق ودان سايلاۋعا قايتا ءتۇسۋىن سۇرايدى. كۇزدە بەلگىلەنگەندەي، رەسەي پرەزيدەنتى بىرنەشە حالىقتىق شارالارعا قاتىسادى. كرەمل 30 قازاندا ساياسي رەپرەسسيا قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە وراي ەسكەرتكىش اشۋعا دايىندالىپ جاتىر. مۇنان بولەك رەسەي 4 قاراشادا حالىق بىرلىگى كۇنىن جانە 7 قاراشادا رەۆوليۋتسيانىڭ 100 جىلدىعىن اتاپ وتەدى.

ەكىنشى كەزەڭ وتە قىسقا مەرزىم ىشىندە زاڭدى تۇردە پۋتين سايلاۋعا ءوزىن ۇسىنۋ ءۇشىن سايلاۋشىلار قولىن جينايدى. كرەمل ايماقتىق بيلىككە 2018 جىلى پرەزيدەنت سايلاۋىندا ءپۋتيننىڭ سەنىمدى وكىلدەرى بولاتىن ادامداردىڭ ءتىزىمىن جيناۋدى تاپسىرىپ قويعان. تىزىمگە جاڭا ەسىمدەر مەن جاستار ەنگىزىلەدى دەيدى دەرەككوز.

رەسەيدە پرەزيدەنت سايلاۋى 2018 جىلدىڭ 18 ناۋرىزىندا وتەدى. ۆلاديمير پۋتين ازىرگە رەسمي تۇردە سايلاۋعا تۇسەتىن نە تۇسپەيتىنىن جاريالاعان جوق.

Abai.kz

1 پىكىر