بەيسەنبى, 16 تامىز 2018
647 0 پىكىر 16 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:52

اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتكەرىنىڭ مۇرنىن سىندىرعان

وزبەكستاننىڭ قاشقاداريا وبلىسى گۋزار اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى حابيب ازيزوۆ 12 ساۋىردە جەر رەسۋرستارى جانە مەملەكەتتىك كاداستر جونىندەگى ءبولىمنىڭ مامانى فاحريددين كۋربانوۆتىڭ مۇرنىن سىندىرعان.

جابىرلەنۋشىنىڭ ايتۋىنشا، وقيعاعا بىرنەشە ادام كۋا.

"12 ساۋىردە اكىم ورىنباسارى حابيم ازيزوۆپەن بىرگە «باتوش» اۋىلىنا باردىق. توپ قۇرامىندا مەن دە بولدىم. ءبىر جەر ۋچاسكەسىنە كەلگەندە، اكىم ورىنباسارى مەنەن "مىناۋ كىمنىڭ جەرى، بۇل جەرگە قاتىستى قانداي دا ءبىر شەشىم بار ما؟" دەپ سۇرادى. مەن ءدال قازىر قولىمدا انىقتايتىن قۇجات جوق ەكەنىن ايتىپ، بىراق ءبارىن ەرتەڭ اكەلىپ تاپسىرايىن دەدىم", – دەيدى فاحريددين كۋربانوۆ.

كۋربانوۆتىڭ سوزىنشە، اكىم ورىنباسارى سوڭىنا دەيىن تىڭداماي، ونى جۇدىرىعىمەن ۇرعان.

"مەن شەنەۋنىكتى بالاعاتتامادىم. جامان ەشتەڭە ايتپادىم. ونىڭ جۇدىرىعى قاتتى بولعانى سونشالىقتى، كوزىم قاراۋىتىپ، ەسىمنەن تانىپ قالدىم. مۇرنىمنان قان كەتتى. مەنى قاسىمدا تۇرعان ادامدار تۇرعىزدى. مەن ازيزوۆتان نەگە ۇردىڭ دەپ سۇراپ ەدىم، ول جاۋاپ بەرمەستەن، بۇرىلىپ كەتىپ قالدى", – دەيدى فاحريددين كۋربانوۆ.

جابىرلەنۋشىنىڭ ايتۋىنشا، وقيعا ورنىندا اۋدان پروكۋرورى بولعان. ول ەشقانداي شارا قولدانباي، ءجاي عانا باقىلاپ تۇرعان.

فاحريددين كۋربانوۆ بىردەن اۋداندىق اۋرۋحاناعا بارىپ ەم العانىن، كەيىن ۇيىنە ورالعانىن ايتادى. بىراق اۋرۋى دەڭدەپ، ەرتەسىنە پروكۋراتۋراعا ارىزدانعان. "دارىگەرلەر مۇرنىڭ سىنعان دەيدى. مەن دارىگەردىڭ قورىتىندىسىن الىپ، پروكۋراتۋراعا تاپسىرامىن", – دەيدى كۋربانوۆ.

ال ءازيزوۆتىڭ ءوزى جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرمەستەن، تەلەفون تۇتقاسىن تاستاي سالدى.

Abai.kz

0 پىكىر