سەنبى, 8 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058
جاڭالىقتار 1740 0 پىكىر 29 ءساۋىر, 2011 ساعات 00:13

سامبودان بقو ءىىد چەمپيوناتى ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالدى

ورال. 28 ءساۋىر. قازاقپارات /ەلجان ەرالى/ - ورال قالاسىنداعى جابىق مۇز ايدىنى سارايىندا ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالعان سامبودان باتىسقازاقستاندىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءداستۇرلى چەمپيوناتى مارەگە جەتتى.

ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن گۇلجان قاناتوۆانىڭ حابارلاعانىنداي، جارىس قورىتىندىسىندا جالپىكوماندالىق ەسەپتە ورال قالالىق ىشكى ىستەر باسقارماسى جەڭىمپاز اتاندى. جول پوليتسياسى - ەكىنشى، ءىىد اپپاراتى قىزمەتكەرلەرى كوماندالىق ءۇشىنشى ورىندى يەلەندى.

جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلگەندەردىڭ ءبارى ديپلومدارمەن، باعالى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالدى.

 

ورال. 28 ءساۋىر. قازاقپارات /ەلجان ەرالى/ - ورال قالاسىنداعى جابىق مۇز ايدىنى سارايىندا ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالعان سامبودان باتىسقازاقستاندىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءداستۇرلى چەمپيوناتى مارەگە جەتتى.

ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن گۇلجان قاناتوۆانىڭ حابارلاعانىنداي، جارىس قورىتىندىسىندا جالپىكوماندالىق ەسەپتە ورال قالالىق ىشكى ىستەر باسقارماسى جەڭىمپاز اتاندى. جول پوليتسياسى - ەكىنشى، ءىىد اپپاراتى قىزمەتكەرلەرى كوماندالىق ءۇشىنشى ورىندى يەلەندى.

جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلگەندەردىڭ ءبارى ديپلومدارمەن، باعالى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالدى.

 

0 پىكىر