سارسەنبى, 19 اقپان 2020
942 2 پىكىر 22 قاڭتار, 2019 ساعات 08:52

قازاقستان سيرياداعى ازاماتتارىن قايتارۋ وپەراتسياسىن جالعاستىرادى

سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن وزگە دە ورگاندار سيرياداعى قازاقستان ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋ وپەراتسياسىن جالعاستىرا بەرەدى. بۇل تۋرالى 21 قاڭتاردا مينيسترلىكتىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ مالىمدەدى.

"بۇل وپەراتسيا كەزىندە 1-5 جاس ارالىعىنداعى بالالار باستى نازاردا بولدى. ولاردىڭ كوبى سيريا اۋماعىندا دۇنيەگە كەلگەن" دەدى ول.

بۇعان دەيىن 9 قاڭتاردا پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازارباەۆ قازاقستاننىڭ 47 ازاماتى سيريادان ورالعانىن مالىمدەگەن.

Associated Press اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا, اقش قولدايتىن كۇردتەردىڭ سيريا دەموكراتيالىق كۇشتەرى قازاقستاننىڭ ونداعان ازاماتىن ەلىنە بەرگەن. ولاردىڭ بەسەۋى – دايش ساپىندا سوعىسقاندار.

2018 جىلى شىلدە ايىندا قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى (ۇقك) ازاتتىققا سيريا مەن يراكتا سوعىس باستالعالى تاياۋ شىعىسقا 800-گە تارتا قازاقستاندىق كەتكەنىن حابارلاعان.

Abai.kz

2 پىكىر