سارسەنبى, 23 قازان 2019
اباي.tv 6017 6 پىكىر 8 مامىر, 2019 ساعات 10:07

9 مامىردا بۇلىك شىعارۋعا جول جوق!

- مەن 88 جاستاعى ەڭبەك ارداگەرىمىن. سوعىس باستالعاندا جاسىم وندا بولاتىن. ءبارىمىز وقۋدى تاستاپ، جۇمىسقا شىقتىق.

بۇل مەرەكە ادامزاتقا، ولاردىڭ ۇلتىنا، دىنىنە، ءتىلى مەن مادەنيەتىنە قارامايتىن ورتاق قۋانىش، ورتاق جەڭىس!

بۇل سوعىس ادامزات تاريحىندا ەڭ سۇراپىل، الەمدى ءدۇر سىلكىندىرگەن، جان تۇرشىگەرلىك قاندى قىرعىن بولدى. دەسە دە، جان اياماي سوعىسىپ، جان اياماي ەڭبەك ەتكەنىمىزدىڭ ارقاسىندا ۇلى جەڭىسكە قول جەتكىزدىك.

بۇل كۇنى داۋ نەمەسە بۇلىك شىعارۋدىڭ قاجەتى جوق. ساياسيلاندىرمايىق. بۇل ەرلىكپەن قازا تاپقان اتا-بابالارىمىزعا دەگەن قۇرمەتتىڭ ءبىر بەلگىسى.

Abai.kz

6 پىكىر