بەيسەنبى, 20 اقپان 2020
بيلىك 4851 27 پىكىر 16 تامىز, 2019 ساعات 18:19

ءالىمجانوۆ پەن ابدىحالىقوۆا دەپۋتات بولدى

بۇگىن وتكەن «Nur Otan» پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەس بيۋروسىنىڭ وتىرىسىندا نۇرلان ءالىمجانوۆ، گۇلشارا ابدىحالىقوۆا قاتارلى ازاماتتارعا پارلامەنت ءماجىلىسى دەپۋتاتتارىنىڭ مانداتتارى بەرىلدى.

بۇل تۋرالى «Nur Otan» پارتياسىنىڭ Twitter-دەگى پاراقشاسىندا حابارلاندى.

"پارتيا ليدەرى ن.ءا. نازارباەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ساياسي كەڭەس بيۋروسىنىڭ وتىرىسىندا «Nur Otan»-نىڭ پارتيالىق ءتىزىمى بويىنشا گ.ن.ابدىقالىقوۆاعا، ن.ب.الىمجانوۆقا، ن.ك.اشىمبەتوۆكە جانە ج.ق.وماربەكوۆاعا پارلامەنت ءماجىلىسى دەپۋتاتتارىنىڭ مانداتتارىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى", - دەپ جازدى «Nur Otan»-نىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

سونىمەن قاتار، وسى وتىرىستا نۇرسۇلتان نازارباەۆ 21 تامىزدا ۇكىمەتتىڭ، پارلامەنت ماجىلىسىندەگى پارتيا فراكتسياسىنىڭ جانە ايماق باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ساياسي كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى قاۋلىعا قول قويدى.

Abai.kz

27 پىكىر