سارسەنبى, 4 تامىز 2021

2009 شىلدە

28 شىلدە, 2009 ساعات 07:02

قارشادايىنان تانىلعان قىران

اباي-اقپارات 3158

28 شىلدە, 2009 ساعات 06:54

عاسىرلىق عۇمىر. باس اقىننىڭ تۇڭعىش جيناعىنا 100 جىل

اباي-اقپارات 2351

28 شىلدە, 2009 ساعات 04:39

بولات اباعان. پروكۋروردى بوقتاعان اكىم قامالدى

اباي-اقپارات 2131

27 شىلدە, 2009 ساعات 19:50

شۆەيتساريانىڭ كوكشەسى

اباي-اقپارات 2854

27 شىلدە, 2009 ساعات 19:04

دۇربەلەڭ...

اباي-اقپارات 2759

27 شىلدە, 2009 ساعات 16:53

«سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى»

اباي-اقپارات 3894