سەيسەنبى, 25 اقپان 2020

2009 جەلتوقسان

7 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:11

نۇرسۇلتان نازارباەۆ: «كوشپەندIلەردI» تۇسIردIك... تۇك شىقپادى

اباي-اقپارات 1387

7 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:56

سۇلتانبەك قوجانوۆ جانە جەر ءۇشIن كۇرەس

اباي-اقپارات 2473

7 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:33

مۇستافا شوقايعا قاتىستى تىڭ دەرەك پەن جاڭا فوتوسۋرەت تابىلدى

اباي-اقپارات 1964

7 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:27

گەرولد بەلگەر. ديدار ي ەگو راسسكازى

اباي-اقپارات 2010

7 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:15

حالىق جازۋشىسى «ەڭبەك ەرى» اتاندى

اباي-اقپارات 2390

7 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:10

ەل بولدىق. ەندى ەل بىرلىگى كەرەك!

اباي-اقپارات 1499