سارسەنبى, 24 شىلدە 2024

2011 ناۋرىز

9 ناۋرىز, 2011 ساعات 07:30

كەنجەباي بايشالتەگى. ساقالدىلار. ولار كىمدەر؟

اباي-اقپارات 3216

9 ناۋرىز, 2011 ساعات 06:40

ساعاتبەك ءجۇسىپ. 1991 جىل. 17 ناۋرىز

اباي-اقپارات 3296

9 ناۋرىز, 2011 ساعات 06:26

سەريك مالەەۆ. سترويتەلستۆو نوۆوگو كازاحسكوگو حانستۆا

اباي-اقپارات 2175

9 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:59

بەكەت قاراشين. «اسىعىڭىز الشى ءتۇسسىن!»

اباي-اقپارات 8341

9 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:47

س. مەشىتبايقىزى. قازاقشا سيك-ءتىڭ اۋرەسى

اباي-اقپارات 2357

9 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:36

عابباس قابىشۇلى.«بۇلبۇل»

اباي-اقپارات 2689