سەنبى, 20 شىلدە 2024

2011 ناۋرىز

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 21:34

بەيىمبەت مايلين. شۇعانىڭ بەلگىسى

اباي-اقپارات 434760

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 21:23

اباي قۇنانبايۇلى. قاقتاعان اق كۇمىستەي كەڭ ماڭدايلى

اباي-اقپارات 24864

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 11:09

ەسەنگۇل كاپقىزى. بىلتىر 14 مىڭ جوعالعان ورالمان ورالدى

اباي-اقپارات 2469

6 ناۋرىز, 2011 ساعات 15:28

ز. جانداربەك. قازاق يدەياسى

اباي-اقپارات 3627

6 ناۋرىز, 2011 ساعات 15:14

جانات جاڭقاشۇلى. «توزاق وتتارى جىمىڭدايدى»

اباي-اقپارات 2561

6 ناۋرىز, 2011 ساعات 15:04

اسقار اقتىلەۋ. قازاق گازەتىن قايدان تابامىز؟..

اباي-اقپارات 2757