دۇيسەنبى, 24 اقپان 2020

2012 شىلدە

16 شىلدە, 2012 ساعات 08:25

شىعارماشىلىق شىڭىنا (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1445

16 شىلدە, 2012 ساعات 08:05

قاجىمۇقان عابدوللا. وي-ارمانى ويران بولعان ورالمانىم...

اباي-اقپارات 1143

16 شىلدە, 2012 ساعات 07:30

ءبىر سوت اقتاپ، ءبىر سوت داتتاپ

اباي-اقپارات 1655

13 شىلدە, 2012 ساعات 12:44

سوفى سماتاەۆ، جازۋشى: «جازۋشىنىڭ قارۋى – قالامى عانا»

اباي-اقپارات 1615