جەكسەنبى, 26 قاڭتار 2020

2012 شىلدە

23 شىلدە, 2012 ساعات 07:27

امانحان ءالىمۇلى. ابايدى ءتۇسىنىپ وقۋدىڭ ءوزى تالانت.

اباي-اقپارات 1649

23 شىلدە, 2012 ساعات 07:14

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1516

19 شىلدە, 2012 ساعات 09:58

شىرايلى شىعىس سەكسەننىڭ سەڭگىرىنە شىقتى

اباي-اقپارات 1599

19 شىلدە, 2012 ساعات 08:53

رەنەسسانس ءداۋىرىنىڭ الىبى

اباي-اقپارات 3254

19 شىلدە, 2012 ساعات 08:32

ساكەن الداشباەۆ. اڭىزاقتاعى احۋندار

اباي-اقپارات 2471