دۇيسەنبى, 13 شىلدە 2020
«13 шілде – Ұлттық аза тұту күні»

2012 شىلدە

23 شىلدە, 2012 ساعات 07:27

امانحان ءالىمۇلى. ابايدى ءتۇسىنىپ وقۋدىڭ ءوزى تالانت.

اباي-اقپارات 1899

23 شىلدە, 2012 ساعات 07:14

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1719

19 شىلدە, 2012 ساعات 09:58

شىرايلى شىعىس سەكسەننىڭ سەڭگىرىنە شىقتى

اباي-اقپارات 1848

19 شىلدە, 2012 ساعات 08:53

رەنەسسانس ءداۋىرىنىڭ الىبى

اباي-اقپارات 4041

19 شىلدە, 2012 ساعات 08:32

ساكەن الداشباەۆ. اڭىزاقتاعى احۋندار

اباي-اقپارات 2815