سارسەنبى, 24 شىلدە 2024

2015 شىلدە

22 شىلدە, 2015 ساعات 14:13

تاسماعامبەتوۆ «باتىر ارۋلار» جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى (فوتو)

بەرتىندەگىالەمدىك تاريحتا «جاۋىنگەر قىز» دەگەن تۇسىنىك ايرىقشا بولىپ سانالاتىن.

اباي-اقپارات 6743

22 شىلدە, 2015 ساعات 14:05

ادام قالاي تەرروريست بولادى؟

اباي-اقپارات 6797

22 شىلدە, 2015 ساعات 13:52

استانا حالقى 9 مىڭعا ادامعا كوبەيدى

اباي-اقپارات 4525

22 شىلدە, 2015 ساعات 13:31

استانادا «ماڭگىلىك ەل» تريپتيحى تانىستىرىلدى (فوتو)

«ماڭگىلىك ەل» تريپتيحىنىڭ تاعى ءبىر بولىگى قازاق حاندىعىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلار - كەرەي مەن جانىبەك حاندارعا ارنالعان. بۇل كارتينالار قازاقستان ۇلتتىق مۋزەيىندە تۇراتىن بولادى.

اباي-اقپارات 6941

22 شىلدە, 2015 ساعات 12:21

عالىمدار: قازاقتار عۇندار جانە اندرونوۆتىقتارمەن تۋىس

ول 3-4 مىڭ جىل بۇرىن قازاقستان جەرىندە ءومىر سۇرگەن اندرونوۆتاردا قازاقتاردىڭ تابىن رۋىندا ءجيى كەزدەسەتىن گەندەر توبى بارىن انىقتاعان.

اباي-اقپارات 15390

22 شىلدە, 2015 ساعات 11:57

قوستانايدا پوليتسيا قر زاڭىن مويىنداماي ما؟

اباي-اقپارات 4503

22 شىلدە, 2015 ساعات 11:12

گولوۆكين اماريكالىقتارعا «بوراتتى» وتىرىك دەدى

اباي-اقپارات 3701