سەنبى, 20 شىلدە 2024

2015 شىلدە

21 شىلدە, 2015 ساعات 13:14

ءپۋتيننىڭ وتستاۆكاعا كەتكەنى تۋرالى حابار تارادى

اباي-اقپارات 4257

21 شىلدە, 2015 ساعات 12:49

ەلىمىزگە كەلەتىن قىتايلىق جۇمىسشىلار سانى كوبەيۋدە

بيىلدىڭ العاشقى جارىمىندا 12,36 مىڭ قىتايلىق جۇمىس ىستەۋگە كەلگەن كىرگەن.

اباي-اقپارات 6328

21 شىلدە, 2015 ساعات 12:46

بۇلىكشىگە دە بىردەي، بىلىمدىگە دە بىردەي سوت. ادىلدىك قايدا؟

ءبىز اتا-باباسىنىڭ تۋعان توپى­راعىندا ءبىر قازاقتى دا قورلاتپاۋىمىز كەرەك!

اباي-اقپارات 7100

21 شىلدە, 2015 ساعات 11:40

ايدىن باۋىرىمىز عارىشقا ۇشپاي قالۋى دا مۇمكىن...؟

ايىمبەتوۆتى عارىشقا ۇشىرماۋدىڭ قانداي دا بولماسىن ءبىر امال-ايلاسىن قاراستىرىپ جاتقانعا ۇقسايدى.

اباي-اقپارات 5450

21 شىلدە, 2015 ساعات 09:42

احمەتوۆ سوتىنىڭ توراعاسى انىقتالدى

اباي-اقپارات 3418

21 شىلدە, 2015 ساعات 09:29

جاعا ۇستاتار جاعداي. ءمايىت جانىندا سۋعا شومىلعان

اباي-اقپارات 5260

21 شىلدە, 2015 ساعات 09:05

پۋتين ەكەنشى «ايەلىنە» قاشان ۇيلەنگەن؟

بۇرىنعى كسرو-نىڭ حالىق ءارتىسى، بۇگىنگى رف مەمدۋماسىنىڭ دەپۋتاتى يوسيف كوبزون ءپۋتيننىڭ ەكىنشى ايەلى تۋرالى بىلەتىندىگىن ايتىپ ءجۇر.

اباي-اقپارات 3547

21 شىلدە, 2015 ساعات 08:50

EXPO-2017. كوباليانىڭ جالاقىسى 1250000 تەڭگە بولعان

اباي-اقپارات 3852