بەيسەنبى, 28 قازان 2021

2017 قاڭتار

9 قاڭتار, 2017 ساعات 01:10

وليۆەر گەنري. «تۇتقىنداعى» مارشال*

دەنۆەردە، شىعىسقا قاراي جۇرەتىن ب. جانە م. باعىتىنداعى جۇردەك پويىزدىڭ ۆاگوندارىنا جولاۋشىلاردىڭ قالىڭ ءنوپىرى تاسقىن سۋداي قاپتاپ، تولقىن-تولقىنىمەن اعىلىپ كەلىپ، ورنالاسىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 3456

9 قاڭتار, 2017 ساعات 01:02

ءبىز نە كورمەدىك؟

اباي-اقپارات 3175

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:56

ەدىلىم

اباي-اقپارات 3818

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:44

حرۋششەۆ سالىعى قايتا ورالدى ما؟

اباي-اقپارات 3387

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:37

تىركەۋ قازاقتى تەنتىرەتەتىن بولدى...

جاڭا جىلدان باستاپ قولدانىسقا ەنگەن زاڭ نورمالارى حالىقتى دۇربەلەڭگە سالىپ قويدى.

اباي-اقپارات 3580

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:00

يت قۇرلى دا بولا المادى-اۋ، بۇ قازاق...

قاراعاندى ۇلتشىلدارى مەن نامىستىلارى، وكتيابر اۋدانىنا مىندەتتى تۇردە ءاليحان بوكەيحاننىڭ ەسىمىن الىپ بەرىڭدەر!

اباي-اقپارات 6323

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:00

مەشىتتىڭ جانىنداعى جەزوكشەلەر Yيىنە پروكۋرور «كرىشەۆات» ەتەدى

ماحامبەت داڭعىلىندا، ياعني ورتالىق كوشە بويىنا، مەشىت ماڭىنا ورنالاسقان جەزوكشەلەر ءۇيى ەدى.

اباي-اقپارات 5402

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:00

Yي سالاتىن جەرى جوق، حالىق قايدا بارادى؟

بىرنەشە جىلدان بەرى تۇرعىن ءۇي سالۋ ءۇشىن جەر سۇراعان حالىققا ۇكىمەت جەر بەرىپ جاتقان جوق.

اباي-اقپارات 3157